e-Usluge

Nacrt Proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu

Savjetovanje s javnošću produženo je do 11. 11. 2021. godine

Poštovane Karlovčanke i Karlovčani, 
 
Grad Karlovac predstavlja vam Nacrt  proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu. Ukupni prihodi proračuna Grada Karlovca ovim proračunom planirani su na razini od 457,3 mil.kn s uključenim prihodima proračunskih korisnika koji su integrirani u lokalnu riznicu Grada Karlovca sa svim svojim prihodima od obavljanja vlastite djelatnosti, te sa uključenim prihodima od Ministarstva obrazovanja za plaće zaposlenih u osnovnim školama. Nažalost i ovu 2021. godinu obilježila je pandemija virusom Covid-19 zbog čega je otežano poslovanje svih gospodarskih subjekata, pri čemu je Grad dao maksimalni mogući doprinos ublažavanju posljedice tzv. korona krize privremenim oslobođenjem od plaćanja komunalne naknade, naknade za korištenje javnih površina i zakupnina, ali i financijskim potporama najugroženijim kategorijama poduzetnika. 
Unatoč epidemiji Grad Karlovac će i dalje bezuvjetno pružati sve javne usluge građanima od komunalne svakodnevice do društvene svakodnevice te djelatnosti vatrogastva, školstva, predškolskog odgoja, kulture, sporta i manifestacija. 
Prihodi koje smo planirali temeljeni su na dosadašnjim iskustvima, ostvarenju prihoda u 2021. godini, te intenzivnim naporima gradske uprave na privlačenju sredstava iz nacionalnih izvora, te iz EU izvora financiranja. Da bismo realizirali ambiciozne planove koristit ćemo trenutno povoljna kreditna sredstva, uglavnom u cilju financiranja učešća Grada Karlovca u realizaciji EU projekata. Nastojimo manirom dobrog gospodara raspolagati novcem poreznih obveznika koji svojim radom, bilo kao poduzetnici bilo kao pojedinci doprinose našem gradu. Stoga su porezni prihodi Grada planirani na razini od 134,4 mil.kn što čini oko 30% gradskih prihoda. Oko 110,4 mil.kn očekuju se prihodi  iz nacionalnih izvora, a namijenjeni su najvećim dijelom financiranju proračunskih korisnika u visini od 99 mil. kn, dok su preostalih 11 mil. kn namijenjeni sufinanciranju gradskih projekata. Iz EU fondova očekuju se prihodi u visini od 39,2 mil. kn. od čega za gradske projekte 33,4 mil. kn, a za proračunske korisnike 5,8 mil.kn. Kako bi grad Karlovac učinili konkurentnijim za poslovanje i radna mjesta smanjit ćemo prirez s 12% na 9% te porez na potrošnju s najviše mogućih 3% na 2%. Naš cilj je narednih godina ukinuti plaćanje prireza. 
Grad Karlovac je ove godine zaključio dva ugovora o kreditu u visini od 51,4 mil. kn koji će se koristiti za financiranje gradskih projekata u sklopu EU projekta Aglomeracije Karlovac Duga Resa,  rekonstrukcije kina Edison i rekonstrukcije dječjeg vrtića Banija. 
Ne manje važni su i prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa u visini od 50 mil. kn, a koji kao namjenski prihodi služe za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Grad Karlovac u 2022. godini planira započeti brojne važne komunalne i društvene projekte koji će građanima grada Karlovca pružiti bolje i kvalitetnije uvjete života. Najveći infrastrukturni projekt koji je započet u 2021. godini je Aglomeracija Karlovac Duga Resa koja će  zbog opsega i veličine zahvata u više dijelova grada trajati do kraja 2023. godine. U projekt je uključena komunalna infrastruktura na osam lokacija u gradu:  oborinska odvodnja, plinska i toplinska mreža, elektro i telekomunikacijske instalacije, te ceste i nogostupi. Vrijednost projekta kojeg financijski snosi Grad Karlovac je 99,6 mil.kn. 
Nažalost, za projekt u Zvijezdi moramo ponoviti postupak javne nabave zbog izrazito previsoke ponuđene cijene u prvom postupku.  Svi smo svjesni da je Zvijezda naš posebno vrijedan resurs, te da uređenjem komunalne infrastrukture stvaramo preduvjete za daljnje uređenje. Vrijednost cijelog projekta aglomeracije je preko 420 mil. kn, a Grad Karlovac u tri godine snosi trošak od oko 99,6 mil.kn. 
Tijekom 2021. godine odvijale su se intenzivne pripreme projekata financiranih kroz ITU mehanizam. Tako se privodi kraju priprema projekta rekonstrukcije vrelovodne mreže, a projekt vrijedan oko 127 mil. kn uz pomoć Grada realizirat će Gradska toplana u razdoblju do kraja 2023. godine. Dugo očekivani projekt rekonstrukcije Edisona započet će ove godine u vrijednosti od oko 33,6 mil. kn od čega Grad sufinancira projekt sa 4,8 mil. kn, a sva preostala sredstva osigurat će se iz EU fondova i ministarstva regionalnog razvoja. Nastojimo voditi brigu o svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima ravnomjerno. Nastaviti će se i drugi važni infrastrukturni komunalni projekti kao što su rekonstrukcije i uređenje prometnica, dječjih igrališta, izgradnja groblja i mrtvačnica, asfaltiranje makadamskih cesta, ulaganja u sportske objekte, a podrazumijeva se i redovno održavanje komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju. Imamo vrlo visoke standarde gradnje i održavanja komunalne infrastrukture  i raspoloživi izvori financiranja nisu dostatni za realizaciju svih željenih projekata, pa se moralo pristupiti prioritizaciji projekata i aktivnosti kako bi se osiguralo ravnomjerno ulaganje u svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Nastojimo da Karlovac bude grad poželjan za život. I dalje će se nastojati maksimalno racionalizirati poslovanje cjelokupnog gradskog sustava, tvrtki i ustanova. Sve aktivnosti usmjerene su postizanju dodanih ušteda proračunskog novca s ciljem što učinkovitije javne uprave uz svrsishodno trošenje sredstava. 
Naša strateška područja rada i razvoja grada su i dalje podrška u službi otvaranja novih radnih mjesta, društveno socijalna osjetljivost s naglaskom na mlade i građane treće životne dobi, daljnji razvoj turizma i kulture, energetska učinkovitost, komunalno i građevinsko uređenje naše Zvijezde te komunalna infrastruktura na cijelom području grada. 
U proračunu za 2022. izdvojili smo značajna sredstva za projektnu dokumentaciju, ovdje ističem dokumentaciju za novi vrtić i novu školu u Luščiću, kao i za elaborate o opravdanosti pojedinih projekata. Ovdje bih istaknuo elaborat o opravdanosti izgradnje bazena u Karlovcu kao i osigurana sredstva za njegovo projektiranje. O ovom projektu, s obzirom na njegovu financijsku zahtjevnost, očekujemo široku raspravu ali i široki konsenzus svih građana. Osigurali smo i značajna sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u poslovnoj zoni Selce i daljnjeg razvoja ovog projekta. Za zonu je izrađen UPU te je upisana u registar poslovnih zona Republike Hrvatske. Kad govorimo o razvojnim potencijalima grada naglasak smo stavili na velike infrastrukturne projekte koji su u djelokrugu Republike Hrvatske. Maksimalno smo uključeni u okviru svojih nadležnosti kako bi se nacionalni projekti Hrvatskih željeznica, Hrvatskih cesta i Hrvatskih voda uspješno realizirali. Tu prije svega mislimo na projekte drugog kolosijeka Hrvatski Leskovac – Karlovac, sustav obrane od poplava grada Karlovca, te projekti koji će podići kvalitetu i sigurnost prometa na državnim cestama koje prolaze kroz Karlovac. Potpisani su sporazumi sa navedenim državnim tvrtkama pri čemu ćemo intenzivno surađivati kako bi Karlovac razvijali kako to svi mi zaslužujemo. 
U narednoj godini nastavit ćemo sa započetim prostorno planskim dokumentima, te će  već početkom godine biti usvojeni urbanistički planovi  desne obale Korane i vojarne Luščić, a raditi će se intenzivno na izmjenama generalnog urbanističkog plana i plana prostornog uređenja grada Karlovca. U tom dijelu  očekujemo aktivnu i stručnu raspravu cijele karlovačke stručne javnosti kao i svih zainteresiranih građana, jer je ovo velika prilika kako bi Karlovac promišljali na razini budućeg razvoja. I dalje ćemo inzistirati da Republika Hrvatska prepozna potrebu aktivacije državne imovine u gradu Karlovcu, kako kroz darovanja gradu, tako i kroz vlastito stavljanje u funkciju državne imovine. 
U sferi društvenog života grada odvijaju se aktivnosti i projekti od iznimno važnog značaja. Grad financira osnovno školsko obrazovanje sa preko 100 mil. kn, a predškolski odgoj s oko 35 mil.kn. I naredne godine nastavljaju se EU programi koji osiguravaju besplatnu prehranu učenicima u riziku od siromaštva, te pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Jednako tako, zahvaljujući EU sredstvima nastaviti će se program unaprjeđenja rada u dječjim vrtićima koji uključuje dvosmjenski rad, ali i druge nove programe predškolskog odgoja. Za izdvojiti je nastavak programa namijenjenih obiteljima s djecom s ciljem podržavanja obitelji i unaprjeđenja kvalitete odgoja i obrazovanja djece. Brojne su demografske mjere  već dulji niz godina aktivne u Gradu Karlovcu: od pomoći za novorođenčad, redovne subvencije vrtića uključujući i privatni vrtić, dodatne subvencije za obitelji s troje i više djece, preko nabave obrazovnog materijala za osnovnoškolce što uz kupnju udžbenika od strane Ministarstva obrazovanja čini značajnu financijsku pomoć roditeljima, pa sve do subvencija prijevoza učenika i povećanih učeničkih i studentskih stipendija. Za  programe rada naših ustanova u kulturi izdvajaju se sredstva u visini od oko 25,6 mil. kn, pa epidemiji unatoč naše kazalište, knjižnica i muzej i dalje održavaju programske aktivnosti i pružaju usluge u skladu s mogućnostima uvjetovanim propisanim epidemiološkim mjerama. Naravno, nastavljamo s podrškom udrugama civilnog društva koje su posebna vrijednost društvenog života našeg grada. 
I u proračunu za 2022. godinu naglasak je stavljen na poticanje poduzetništva, turizma i poljoprivrede, te su osigurana sredstva za poticanje oporavka i daljnjeg razvoja gospodarstva i povećanja zaposlenosti.  
Započete aktivnosti oko projekta razvoja geotermalnih potencijala grada Karlovca se nastavljaju nakon dobivene koncesije za istraživačke radove. Za ovaj značajan projekt za budućnost grada svakako će biti nužno osigurati financiranje iz europskih sredstava uz osigurana inicijalna sredstva u proračunu Grada, a šansu vidimo u Nacionalnom planu oporoavka i otpornosti i Europskom zelenom planu, te kroz druge fondove Europske unije koji će biti na raspolaganju RH u narednim godinama. 
Nacrt proračuna sastavljen je uvažavajući zakonske propise u poštivanju zakonitog, namjenskog i svrsishodnog korištenja proračunskih sredstava, te u skladu s nadležnostima Grada kao jedinice lokalne samouprave. U nacrtu proračuna za 2022. godinu vidljivi su svi programi, projekti i aktivnosti koje će Grad Karlovac provoditi tijekom godine sa utvrđenim iznosima i izvorima financiranja istih. Za neke aktivnosti i projekte u proračunu izdvajaju se značajna financijska sredstva, pa su ti programi dodatno razrađeni kako bi zainteresiranoj javnosti bilo dodatno pojašnjeno za što se sve izdvaja proračunski novac.  
Tijekom javne rasprave svi zainteresirani su pozvani svojim prijedlozima pridonijeti kvaliteti proračuna. 
Svaki prijedlog na Nacrt proračuna treba biti obrazložen odnosno argumentiran s točno navedenim iznosima koji se predlažu za novi projekt ili aktivnost. Isto vrijedi ukoliko se prijedlog odnosi na povećanje planiranog iznosa za već postojeći projekt ili aktivnost. Uz prijedlog nove ili povećane vrijednosti projekta ili aktivnosti, prijedlog mora sadržavati i izvor financiranja povećanja planiranog iznosa u Proračunu, odnosno prijedlog koje rashode iz nacrta proračuna smanjiti kako bi se mogao financirati predloženi zahtjev. Bez tog elementa prijedlog izmjena proračunskih rashoda neće biti moguće usvojiti, jer su prihodi proračuna ograničen resurs i nije ih moguće nerealno povećavati, već samo prerasporediti sredstva u okviru rashodnih stavaka kako bi proračun ostao uravnotežen. 
Javna rasprava otvorena je do 8.studenog 2021. godine. Do tog datuma najkasnije do 15,00 sati trebaju u pisarnici Grada biti zaprimljeni svi prijedlozi i primjedbe naslovljeni na UO za proračun i financije. Prijedlozi i primjedbe koji će biti zaprimljeni u Grad nakon navedenog termina godine smatrati će se zakašnjelim i neće se razmatrati. 
Obzirom na epidemiološku situaciju, prijedloge ćemo zaprimati i e-mailom na adresu proracun@karlovac.hr također do 08.11.2021. do 15,00 sati. 
U tijeku javne rasprave a najkasnije do 4.11.2021. javnosti će biti na raspolaganju i posebna aplikacija OTVORENI KARLOVAC na web stranici Grada Karlovca u kojoj će biti omogućena dostava prijedloga i primjedbi na proračun digitalnim putem. Aplikacija je interaktivna i dati  će  mogućnost  da zainteresirana javnost „propita i predloži“ proračun Grada Karlovca. Rok za dostavu prijedloga putem ove aplikacije je jednak tj. do 08.11.2021. do 15,00 sati. 
Od početka siječnja 2022. ovaj alat će biti na raspolaganju svima kako bi mogli pratiti kako se i gdje troše sredstva gradskog proračuna. Samu aplikaciju ćemo u 2022. nastaviti nadograđivati kako bi transparentnost poslovanja bila na najvećoj mogućoj razini. 
Za pomoć potencijalnim predlagateljima izmjena u Nacrtu proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu u prilogu dajemo predložak odnosno obrazac koji sadrži bitne elemente svakog prijedloga ili primjedbe na proračun. Obrazac nije obavezan za korištenje, te se prijedlog može dostaviti i u drugačijoj formi. 
Još jednom vas pozivamo da svojim prijedlozima, promišljanjima i kritikama pridonesete kvaliteti proračuna Grada Karlovca, a sve s ciljem da se u narednoj godini ostvari što više željenih programa, projekata i aktivnosti u korist svih Karlovčana. 
U ovom osvrtu i sažetom pregledu proračuna nastojao sam dati najvažnije obrise rada gradske uprave u 2022.godini. Moram naglasiti da su svi navedeni projekti i oni koji nisu izričito navedeni nastali u stalnoj komunikaciji s vama i vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora. Jednako tako svjestan sam da ta komunikacija može biti još intenzivnija i u narednoj godini, pa vam svima upućujem poziv da se, koristeći sve dostupne kanale komunikacije, još više informirate i sudjelujete u kreiranju bolje budućnosti i svakodnevnog života u našem gradu.