e-Usluge

Druge izmjene i dopune Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Karlovca

Završeno

Ovom izmjenom Odluke predlaže se formiranje jedne Liste reda prvenstva za sve podnositelje zahtjeva. Na taj način svi podnositelji zahtjeva se svrstavaju u jednu Listu reda prvenstva sukladno ostvarenom broju bodova po utvrđenim kriterijima. Temeljem pravomoćne Liste reda prvenstva vrši se dodjela stanova u najam. Postojanje dosadašnje Liste reda prvenstva za mlade nije ostvarilo ciljeve na način kako je to do sada bilo propisano. Dosadašnja Lista za mlade predviđala je neke kriterije bodovanja po kojima nitko od podnositelja nije ostvario bodovanje, iz čega proizlazi da takvi kriteriji nisu bili adekvatni socijalnom statusu koji je u ovoj kategoriji stanovanja najvažniji (npr. nije bilo podnositelja zahtjeva sa stečenom stručnom spremom nakon završenog diplomskog studija ili s nekim drugim odgovarajućim znanstvenim stupnjem obrazovanja). Za očekivati je da će mladi ljudi nakon završenog obrazovanja i zapošljavanja u svojoj struci ostvariti prihode i time omogućiti sebi i svojoj obitelji standard koji nadilazi minimalne iznose, te stoga nisu niti kandidati za najam „socijalnog“ stana.  Međutim, postoje i drugi kriteriji koji  omogućuju građanima, bez obzira na godine, prijavu na natječaj za najam gradskih stanova.
Dodjela stana u najam temeljem ove Odluke prvenstveno je namijenjena građanima slabijeg socijalnog statusa koji nisu u mogućnosti sukladno svojim prihodima plaćati najamninu po tržišnim uvjetima, odnosno nisu u mogućnosti riješiti na drugi način svoje stambeno pitanje.
Intencija Grada je sukladno postojećim mjerilima omogućiti svojim socijalno najugroženijim građanima stanovanje po povoljnijim uvjetima i uz primjenu  Odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca. Praktični primjeri u praksi nedvojbeno su pokazali da postojanje dviju lista za najam gradskih stanova koje su formirane prema različitim kriterijima često dovodilo  Povjerenstvo za najam stanova u dilemu koja lista ima prednost prilikom dodjele stana, jer nije bilo kriterija koji su regulirali tu situaciju.
Provedene ankete među mladima pokazale su da su oni zainteresirani za potpuno drugačiji koncept uređivanja stambene problematike, što isključuje zainteresiranost za socijalni najam uvjetovan nižim prihodovnim cenzusom. Predloženim izmjenama mijenja se kriterij godina prebivališta podnositelja zahtjeva na području Grada Karlovca. Na dosadašnjoj listi za mlade nije bilo utvrđenog kriterija godina prebivališta na području Grada, a podnošenje zahtjeva na opću listu je bilo uvjetovano kriterijem od 10 godina boravišta na području grada Karlovca. Na prijedlog Povjerenstva za stanove, predloženo je da se kao kriterij prijave za Listu za najam stanova podnositelj zahtjeva mora imati ispunjen uvjet od najmanje pet godina neprekidnog prebivališta na području grada Karlovca do dana podnošenja zahtjeva.
Kod Mjerila za utvrđivanje liste reda prvenstva, točka 5) Ostale posebne okolnosti, dodajemo bodovanje podnositelja zahtjeva mlađih od 35 godina sa 10 bodova kako bismo omogućili  mlađim podnositeljima zahtjeva dodatne bodove s obzirom da neće biti posebne liste za mlade. Na ovaj način bi izjednačili bodovanje  mlađih od 35 godina sa podnositeljima zahtjeva starijih od 55 godina koji su također bodovani s 10 bodova.