e-Usluge

Generalni urbanistički plan Grada Karlovca – GUP

Generalni urbanistički plan Grada Karlovca – pročišćeni tekst (GGK br.15/19.) 
Odredbe

Grafički dio

III. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca

GGK br. 13 / 19
Tekstualni dio
Grafički dio

Ciljane izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca
GGK br. 08 / 14
 Obrazloženje
Odredbe za provođenje
 
 Grafički dio
0. karta promjena
1. korištenje i namjena prostora
2. mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
3.1. cestovni i željeznički promet
3.2.A. vodnogospodarski sustav
3.2.B. vodnogospodarski sustav
3.3. elektro
4.1. zaštita prirode
4.3.A. uvjeti korištenja
  
Izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca – GUP
Glasnik br. 06/2011
 Tekstualni dio
Odredbe za provođenje
 
 Grafički dio
Problemska karta A
Problemska karta B
Korištenje i namjena prostora
Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
Cestovni i željeznički promet
Vodnogospodarski sustav – korištenje voda
Vodnogospodarski sustav – zaštita i uređenje voda
Energetski sustavi – elektroenergetski sustav
Energetski sustavi – toplovodni sustav i plinoopskrbni sustav
Pošta i telekomunikacije
Zaštita prirode i krajobraza
Zaštita kulturnog nasljeđa
Područja posebnih ograničenja i mjera uređenja – uvjeti korištenja
Područja posebnih ograničenja i mjera uređenja – mjere zaštite
Obveze izradbe dokumenta uređenja prostora
Generalni urbanistički plan Grada Karlovca – GUP
GGK br. 14/07
Generalni urbanistički plan Grada Karlovca – pročišćeni tekst (GGK br.15/19.) 
 Tekstualni dio plana
sadržaj
polazišta
ciljevi
plan
odredbe
 Grafički dio plana
Korištenje i namjena prostora (9 MB)
Cestovni i željeznički promet (7,5 MB)
Vodnogospodarski sustav (6,6 MB)
Energetski sustavi (7 MB)
Pošta i telekomunikacije (7,1 MB)
Zaštita prirode i krajobraz (6,6 MB)
Zaštita kulturnog nasljeđa (6,7 MB)
Područja posebnih ograničenja (10,1 MB)
Presjeci cesta 1
Presjeci cesta 2
Obveza izrade dokumenata za uređenje prostora (7 MB)

Povezani dokumenti