Sukob interesa

Temeljem čl.  80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi  ("Narodne novine" broj: 120/16) Grad Karlovac kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod:
Sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Karlovac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).
 
Pravni i zakonodavni okvir
 
Zakoni
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) - ZJN 2016
Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN 18/13, 127/13, 74/14, 98/19, 41/21)
Zakon o koncesijama (NN 69/17, 107/20)
Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14, 114/18)
 
Provedbeni akti
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 75/2020)
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 144/2020)
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017)
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017)
Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/2017)
Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (NN 69/2017)
Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (NN 19/2018)
 
Korisne poveznice
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana