Registar ugovora

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi Grad Karlovac kao naručitelj obvezan je ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi propisuje sadržaj, ustrojavanje, ažuriranje te objavu registra ugovora. U Registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna bez PDV-a. Grad Karlovac kao javni naručitelj obvezan je registar ugovora i sve njegove kasnije promjene voditi u  Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH). Svaki građanin bez prethodne registracije može pregledavati registre ugovora svih javnih naručitelja.
 
Registar ugovora u EOJN RH vodi se od 1. siječnja 2018. gdje se konstantno ažurira. EOJN RH pohranjuje objavljene registre ugovora najmanje deset godina od njihove objave.

Registar ugovora Grada Karlovca možete naći na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/