Postupci javne nabave

2. rujna 2021.Usluga upravljanje projektom gradnje na rekonstrukciji i dogradnji zgrade kina Edison, ev.br. 111/21Rok za dostavu ponuda je 22.09.2021. godine do 10:00 sati.
9. kolovoza 2021.Usluga izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca, ev.br. 057/21Rok za dostavu ponuda je 1.9.2021. godine do 9:00 sati
9. kolovoza 2021.Asfaltiranje makadamskih nerazvrstanih cesta grada Karlovca, ev.br. 145/21Rok za dostavu ponuda je 27.08.2021. godine do 9:00 sati
6. kolovoza 2021.Rekonstrukcija mrtvačnice na Vojnom groblju, ev.br. 126/21Rok za dostavu ponuda je 26.08.2021. godine do 9:00 sati
2. kolovoza 2021.Izgradnja parkirališta Školske sportske dvorane Mladost , ev.br. 045/21Rok za dostavu ponuda je do 25.08.2021. godine do 10:00 sati.
2. kolovoza 2021.Uređenje Dječjeg vrtića Banija - 2. faza, ev.br. 144/21Rok za dostavu ponuda je 20.08.2021. godine do 9:00 sati
19. srpnja 2021.Usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju Školske sportske dvorane Mladost u Karlovcu, ev.br. 143/21Rok za dostavu ponuda je 09.08.2021. godine do 10:00 sati
19. srpnja 2021.Rekonstrukcija i dogradnja zgrade kina Edison EV.BR. 107/21Rok za dostavu ponuda je do 16. 8. 2021. godine do 10:00 sati.