Pametno odloži #BoljiKarlovac složi


 
Ovim projektom provodi se niz izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na naša odlagališta. Opći ciljevi projekta su informirati i educirati građane grada Karlovca o:
 • razlozima prijelaza s linearnog na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom u tom procesu
 • važnosti reda prvenstva gospodarenja otpadom u prijelazu na linearno gospodarstvo
 • potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursima
 • ulozi potrošača u važnosti promjene navika za prijelaz  na linearno gospodarstvo
 • postupcima obrade otpada i praćenju tijeka recikliranja odvojeno prikupljenog otpada putem mrežnih stranica komunalne tvrtke Čistoća i Grada Karlovca
Provedbom projekta Pametno odloži #BoljiKarlovac složi postići ćemo četiri glavna cilja:
1. Spriječiti nastanak otpada
Sprječavanje nastanka otpada podrazumijeva mjere poduzete prije nego li je tvar, materijal ili proizvod postao otpad, čime  se smanjuje količine otpada, uključujući ponovnu uporabu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda i štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi ili sadržaj štetnih tvari u materijalima i proizvodima. Informirat ćemo i educirati građane:
 • kako kupovati racionalno
 • birati veća pakiranja umjesto više manjih
 • koristiti vrećice za višekratnu uporabu umjesto jednokratnih plastičnih vrećica
 • kupovati namirnice planski i onoliko koliko im stvarno treba, u svrhu smanjivanja nastanka otpada od hrane
 • konzumirati ispravnu vodu iz slavine umjesto plastične ili staklene ambalaže 
2. Odvojeno prikupljati komunalni otpad
Odvojeno prikupljanje otpada ključni je korak koji omogućuje recikliranje otpada što je preduvjet za kružno gospodarstvo.
Informirat ćemo i educirati građane Karlovca i druge skupine javnosti o:
 • njihovoj ulozi u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanja udjela ponovne uporabe i recikliranja papira, metala, plastike i stakla iz kućanstava
 • znakovima na ambalaži i proizvodima vezano uz recikliranje
Kontinuirano informirati i educirati djecu i mlade o važnosti odvajanja otpada kao temeljnog preduvjeta za postizanje visokih stopa recikliranja komunalnog otpada.
Građane informirati o postignutim ciljevima i povećanju udjela odvajanja pojedinih kategorija komunalnog otpada svake godine, kako bi mogli pratiti napredak i imali osjećaj udjela i postignuća.
Oblikovati 'nacionalnu platformu' koja će omogućiti i potaknuti pozitivnu natjecateljsku atmosferu među općinama i gradovima uz primjenu mjera odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i oblikovanje boljih praksi.
Motivirati građane na odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta komunalnog otpada s ciljem postizanja visokih stopa recikliranja i kvalitete materijala za recikliranje.
 
3. Kompostirati kod kuće
Informirat ćemo  i educirati građane Karlovca o tome:
 • što je kompostiranje, kako se i od čega može proizvoditi kompost te gdje i kako upotrijebiti kompost
 • što je biootpad
 • zašto i kako ga odvojeno prikupljati
 • gdje i kako se obrađuje odvojeno prikupljeni biootpad
 • što se dobiva obradom odvojeno prikupljenog biootpada te gdje i kako se koristi kompost dobiven obradom odvojeno prikupljenog biootpada
Motivirati građane na kućno kompostiranje s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada, sprječavanju nastanka otpada iz hrane i smanjivanju otpada iz kuhinje koji se trenutno odlaže na odlagalištima otpada.
Kontinuirano informirati i educirati djecu i mlade vezano uz važnost odgovorne kupovine i potrošnje hrane radi smanjenja nastanka otpada.
4. Ponovno upotrjebljavati predmete
Osvijestiti građane Karlovca o važnosti ponovnog korištenja i mogućnosti popravljanja predmeta za produžavanje životnog vijeka proizvoda radi smanjenja nastanka otpada, očuvanja resursa i postizanje kružnog gospodarstva.
Kontinuirano informirati i educirati djecu i mlade o trendu sve kraćeg ciklusa i korištenja proizvoda i potrebi usvajanja navika za odgovornu potrošnju i korištenje predmeta.
 
Ciljane skupine projekta su svi građani, turisti, odgojno-obrazovne institucije, edukatori, djeca i mladi, poslovna javnost.
Ukupna vrijednost projekta: 1.193.352,50 kn
Bespovratna sredstva: 1.014.349,62 kn
Sredstva Grada Karlovca / korisnika: 179.002,88 kn
Razdoblje provedbe projekta: 13. 6. 2018. – 7. 1. 2020. godine
Kontakt osobe za više informacija: Martina Stojkić, martina.stojkic@karlovac.hr, 047/628-144

Projekt je financiran iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“
(Provedbena tijela su Ministarstvo i fond za zaštitu okoliša RH)
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Grada Karlovca
Za više informacija o fondovima Europske Unije: www.strukturnifondovi.hr, MRRFEU, https://razvoj.gov.hr, E-mail: fondovi@mrrfeu.hr

 
Radionice na Baniji
23. svibnja 2019.Radionice na Baniji
Radionica u vrtiću Rakovac
16. svibnja 2019.Radionica u vrtiću Rakovac
Radionice u OŠ Skakavac
10. svibnja 2019.Radionice u OŠ Skakavac
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana