Partnersko vijeće VUPKA

Partnersko vijeće Većeg urbanog područja Karlovac
Partnersko vijeće urbanog područja Karlovac osniva se kao savjetodavno tijelo putem kojeg se osigurava ostvarenje načela partnerstva u pripremi, izradi i praćenju provedbe Strategije razvoja urbanog područja, s primarnim ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja i predlaganja strateških projekata važnih za razvoj istog. Također, ono ocjenjuje napredak u provedbi, raspravlja o planu provedbe razvojnih prioriteta, mjera i ključnih projekata te predlaže izmjene i poboljšanja u načinu provedbe i sadržaju Strategije.

Partnersko vijeće čine predstavnici jedinica lokalne samouprave u sastavu urbanog područja Karlovac, predstavnici Karlovačke županije i regionalnog koordinatora – Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, gospodarski i socijalni partneri, organizacije civilnog društva, i drugi dionici relevantni za razvoj urbanog područja.

Način rada Partnerskog vijeća (osnivanje i imenovanje članova i zamjenika članova, način izbora predsjedavatelja i zamjenika predsjedavatelja te njihove ovlasti i zadaće, prava i obveze članova, djelokrug rada, način rada i način odlučivanja i glasovanja, javnost i transparentnost rada i dr.) utvrđuje se Poslovnikom o radu Parterskog vijeća. Rad Partnerskog vijećaosigurava kontinuiranu zastupljenost i informiranost ključnih dionika o napretku izrade i provedbe Strategije sukladno principima dobrog upravljanja.

Dokumenti vezani uz Partnersko vijeće
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana