Koordinacijsko vijeće VUPKA

Koordinacijsko vijeće Većeg urbanog područja Karlovac (VUPKA)
Koordinacijsko vijeće urbanog područja Karlovac je stalno tijelo sa savjetodavnom ulogom koje sudjeluje u svim fazama postupka izrade Strategije, utvrđuje prioritete razvoja urbanog područja, predlaže strateške projekte važne za razvoj urbanog područja te prati provedbu Strategije. Također, nadopunjuje rad Partnerskog vijeća za Veće urbano područje Karlovac u smislu aktivne koordinacije predstavnika jedinica lokalne samouprave u obuhvatu Većeg urbanog područja Karlovac.
Osnovano je temeljem Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Većeg urbanog područja Karlovac i Odluke o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada tijela za pripremu i provedbu Strategije razvoja Većeg urbanog područja Karlovac.
Koordinacijsko vijeće čine gradonačelnici jedinica lokalne samouprave iz Većeg urbanog područja Karlovac.
Način rada Koordinacijskog vijeća (osnivanje i imenovanje članova i zamjenika članova, način izbora predsjedavatelja i zamjenika predsjedavatelja te njihove ovlasti i zadaće, prava i obveze članova, djelokrug rada, način rada i način odlučivanja i glasovanja, javnost i transparentnost rada i dr.) utvrđuje se Poslovnikom o radu Koordinacijskog vijeća.
Tijekom procesa izrade Strategije razvoja urbanog područja Karlovac, održane su tri sjednice Koordinacijskog vijeća. Na prvoj sjednici održanoj 3. travnja 2019. godine članovi su se usuglasili oko datuma održavanja prve, konstituirajuće, sjednice Partnerskog vijeća i potpisivanja Sporazuma o suradnji između triju gradova iz urbanog područja - Karlovca, Duge Rese i Ozlja. Na drugoj sjednici održanoj 24. svibnja 2019. godine, usvojen je
Poslovnik Koordinacijskog vijeća te dogovoren planirani dovršetak prvog Nacrta Strategije razvoja urbanog područja Karlovac. Treća sjednica Koordinacijskog vijeća održana je 22. travnja 2020. godine putem videokonferencije, zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed pojave koronavirusom (COVID-19), a glavna točka dnevnog reda bila je donošenje mišljenja na konačni nacrt Strategije. Glasanjem članova Koordinacijskog vijeća s pravom glasa, konačni Nacrt Strategije usvojen je jednoglasno.

Dokumenti vezani uz Koordinacijsko vijeće
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana