ITU posredničko tijelo

Služba za provedbu ITU mehanizma izvršava obveze i funkcije grada Karlovca kao Posredničkog tijela za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja i kao Grada središta Većeg urbanog područja Karlovac. 

Sporazumom o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., koji je 24. lipnja 2020. godine potpisan između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Karlovca, utvrđene su obveze i odgovornosti Upravljačkog tijela i  ITU PT-a u obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti, kao i ostale obveze ITU posredničkih tijela.

Potpisivanjem Sporazuma, Grad Karlovac kao ITU PT je postao nositelj provedbe dijela postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru specifičnih ciljeva 4c3 i 6e2 te specifičnih ciljeva 3a2, 6c1 i 7ii2 (u dijelu u kojem se ti specifični ciljevi provode kroz ITU mehanizam) Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2004.-2020., koji se odnosi na aktivnost ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga te rangiranje odabranih projektnih prijedloga, nakon objave poziva za dostavu projektnih prijedloga za pojedine specifične ciljeve.

Uz obveze i odgovornosti u obavljanju delegiranih aktivnosti koje se u prvom redu odnose na pripremu i provođenje postupaka dodjele bespovratnih sredstava, upravljanje nepravilnostima i rizicima te aktivnosti informiranja i vidljivosti u provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. – 2020., ITU PT obavlja i dodatne aktivnosti, a one se odnose na izradu priručnika o internim procedurama, osiguravanje odgovarajućeg razdvajanja funkcija između ITU PT-a i drugih organizacijskih jedinica grada središta urbanog područja odgovornih za pripremu, podnošenje i provedbu projekata koji će se financirati iz ITU mehanizma, suradnju s Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 u osiguravanju učinkovite provedbe ITU mehanizma, sudjelovanje na općim koordinacijskim sastancima na razini operativnih programa i u radnim skupinama za specifične ciljeve koji se provode u okviru ITU mehanizma, sudjelovanje na koordinacijskim sastancima na razini Operativnog programa, redovito praćenje statusa provedbe ITU mehanizma za urbano područje Karlovac i izvještavanje prema Upravljačkom tijelu, sudjelovanje u radu Odbora za praćenje Operativnog programa te osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi odgovarajućeg revizijskog traga.
Pravna osnova za postupanje u obavljanju zadaća i aktivnosti ITU PT-a u okviru Operativnog programa su sljedeći pravni akti:
ITU PT Karlovac također postupa u skladu sa Zajedničkim nacionalnim pravilima, Priručnikom o postupanju, Sporazumom o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ te ad hoc uputama koje izdaje Koordinacijsko tijelo, Upravljačko tijelo, Tijelo za ovjeravanje i Tijelo za reviziju.

Sufinanciranje prihvatljivih troškova službenika ITU PT-a je osigurano iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a sredstva su namijenjena za financiranje troškova plaća za službenike, njihovo kontinuirano stručno usavršavanje, poboljšanje radnih uvjeta, angažiranje vanjskih stručnjaka te aktivnosti promidžbe, informiranja i vidljivosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.499.577,50 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2020. do 31. 12. 2023. godine. 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana