Oduka o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Karlovca po Javnom pozivu za sufinanciranje projekata i programa udruga na području zaštite i zbrinjavanja životinja u 2017.

Gradonačelnik Grada Karlovca donio je Oduku o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Karlovca po Javnom pozivu za sufinanciranje projekata i programa udruga koje su programski usmjerene na područje zaštite i zbrinjavanje životinja u 2017. godini Kako je i navedeno u Uputama za prijavitelje predmetnog Javnog poziva nakon donošenja odluke o programima i projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Grad Karlovac će objaviti rezultate Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Karlovca s podacima o udrugama, programima, projektima i iznosima odobrenih sredstava financiranja, čime se sve udruge smatraju obaviještenima o rezultatima Javnog poziva. Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Karlovac će sklopiti ugovor o sufinanciranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o sufinanciranju.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana