Pretražite novosti:

Studija javnog prijevoza putnika na području Grada Karlovca

17.09.2021.
Studija javnog prijevoza putnika na području Grada Karlovca
Uslugu javnog prijevoza putnika na području Grada Karlovca trenutno pruža poduzeće Autotransport Karlovac d.o.o.
Usluga se obavlja temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje poslova prijevoza putnika u javnom gradskom prometu na području grada Karlovca koji je između Grada Karlovca i poduzeća Autotransport Karlovac d.o.o. sklopljen dana 1. prosinca 2012. godine i istječe 31. prosinca 2021. godine te Ugovora o subvencioniranju javnog gradskog prijevoza na nerentabilnim linijama za čije održavanje postoji javna potreba, a koji je sklopljen dana 10. prosinca 2011. godine. Studija javnog prijevoza putnika na području Grada Karlovca podloga je za uspostavu usluge javnog prijevoza na području Grada Karlovca u budućem razdoblju.
U podsustavu cestovnog prometa razlikuje se prijevoz za osobne potrebe (individualni prijevoz i prijevoz za poslovne potrebe) i javni linijski prijevoz putnika. Javni prijevoz putnika predstavlja jednu od najvažnijih javnih komunalnih usluga koju je nužno pružiti građanima po pristupačnoj odnosno „socijalnoj“ cijeni. Promatrajući javni prijevoz kao uslugu dostupnu svima pod jednakim uvjetima može se zaključiti da kao takav iziskuje značajna financijska sredstva. Upravo iz tog razloga vrlo je važno identificirati sve postojeće i buduće potencijalne načine financiranja javnog prijevoza. Mnoštvo je linija (komunalni, županijski, međužupanijski) na kojima se odvija prijevoz putnika, stoga se pojavljuju i mnogobrojni složeni problemi, poput pravilnog razmještaja linija i izrade voznih redova u prostoru i vremenu, problemi vezani uz dostupnost prijevoza putnika i školske djece, kvalitete infrastrukture i samih voznih parkova te načina financiranja. Bez dobre povezanosti, gospodarstvo, ekonomija i turizam ne mogu biti konkurentni ostalim područjima u Hrvatskoj i okolnim zemljama. U javnom prijevozu putnika u 2020. i 2021. godini došlo je do velikih poremećaja s obzirom na pandemiju COVID 19 kada je ponuda javnog prijevoza bila ograničena zbog protuepidemijskih mjera.
Cilj Studije javnog prijevoza putnika na području Grada Karlovca je temeljem analize postojeće prijevozne potražnje, procjene budućih trendova i financijskih mogućnosti definirati novi optimalni sustav javnog cestovnog prijevoza putnika na administrativnom području Grada Karlovca. Novi sustav javnog prijevoza definirat će se kroz optimalnu mrežu linija, broj i lokacije stajališta, broj i vrstu vozila kojima će se odvijati javni prijevoz te broj polazaka na svakoj liniji. Optimalnim sustavom javnog gradskog prijevoza potrebno je povećati broj korisnika na način da većina stanovnika svih naselja koje čine administrativno područje Grada Karlovca ima primjerenu uslugu javnog prijevoza, a koji će zadovoljiti potrebe stanovnika kojima je to jedini način prijevoza, ali i poticati ostale na korištenje javnog prijevoza kao održivog načina putovanja.
Studija će predstaviti način i obvezan sadržaj budućeg Ugovora za obavljanje usluge javnog prijevoza na području Grada Karlovca za naredno razdoblje.
Studijom se analizira šire područje obuhvata prema gospodarskoj i prometnoj funkcionalnosti obzirom da je Karlovac administrativno središte Karlovačke županija u koji svakodnevno gravitira velik broj stanovnika.
Provedena je analiza zakonodavnog okvira što podrazumijeva analizu europskog i nacionalnog zakonodavstva iz domene prometnog sustava, a posebice javnog prijevoza putnika. Analizirani su svi pozitivni zakonski akti, pravilnici, odluke i uredbe na europskoj i nacionalnoj razini. Uredba (EZ) br. 1370/2007 ima veliku važnost pri organizaciji i financiranju usluga javnog prijevoza autobusom, tramvajem, podzemnom željeznicom i željeznicom u državama članicama. Javni prijevoz putnika definiran je kao usluga prijevoza putnika od općeg gospodarskog interesa dostupna javnosti na nediskriminirajućoj i stalnoj osnovi. Kvalitetan sektor javnog prijevoza temelj je učinkovite socijalne, gospodarske i politike zaštite okoliša te je važno u što većoj mjeri integrirati javni prijevoz.
Analiza postojećeg stanja provedena je za sve grane prometnog sustava koji egzistira na području obuhvata, a poseban naglasak dan javnog prijevozu putnika u komunalnom prijevozu, županijskom te željezničkom prijevozu putnika. U sklopu analize postojećeg stanja javnog prijevoza putnika detaljno su analizirane sve linije komunalnog prijevoza i pripadajući operativni pokazatelji, infrastruktura odnosno stajališta, kolodvori i terminali na području Grada Karlovca, sigurnost sustava javnog prijevoza, sustav informiranja, naplate karate te tarifni sustav. Obzirom na velik broj županijskih linija i linija željezničkog prijevoza putnika analizirane su važeće dozvole za obavljanje županijskog linijskog prijevoza te vozni redovi željezničkog prijevoza putnika u svrhu identifikacija potencijala za integracijom i usklađivanjem voznih redova javnog gradskog prijevoza putnika. Nadalje, analiziran je postojeći vozni park kojim se pruža usluga komunalnog prijevoza te prilagodba sustava javnog prijevoza ranjivim skupinama korisnika.
Za potrebe određivanja prijevoznog potencijala analiziran je demografski, gospodarski i turistički aspekt putem dostupnih socioekonomskih i demografskih podataka. U cilju izrade optimalne mreže sustava javnog gradskog prijevoza provedeno je identificiranje ključnih lokacija interesa (točke interesa). U sklopu izrade Studije provedeno je istraživanje javnog mišljenja pomoću anketnog ispitivanja potencijalnih korisnika s područja obuhvata. Istraživanje javnog mišljenja postojećih i potencijalnih korisnika javnog gradskog prijevoza putnika provedeno je putem anketnog upitnika. Ciljane skupine su postojeći i potencijalni korisnici. Osim anketiranje korisnika provedeni su razgovori s predstavnicima gradskih četvrti i mjesnih odbora te razgovor s predstavnicima Koncesionara.
Prijedlog nove mreže linija podrazumijeva izradu optimalne mreže autobusnih linija na području Grada Karlovca sukladno rezultatima zakonske regulative, postojećeg stanja te financijskim mogućnosti Grada Karlovca. Prijedlog nove mreže komunalnih linija temelji se na analizi postojećeg stanja, rezultata analize anketa, prijedloga Predstavnika MO i GČ te ruta županijskih linija i voznih redova vlakova. Prijedlog optimalne mreže linija novog sustava gradskog prijevoza uzima u obzir činjenicu da velik broj županijskih i međužupanijskih linija prolazi istim rutama kao i gradske linije. Također, predložene su aktivnosti u svrhu poboljšanja uređenja prateće infrastrukture, modernizacija voznog parka, uvođenja sustava nadzora i prikupljanja podataka, uvođenje novih sustava naplate karata te povećanje dostupnosti putnih informacija. 
Na LINKU se nalazi cjelovita STUDIJA JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana