Pretražite novosti:

Prijavite kandidate za javna priznanja Grada Karlovca

04.04.2018.
Prijavite kandidate za javna priznanja Grada Karlovca
GRADSKO VIJEĆE
ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA                                       
           ​N A T J E Č A J
za dodjelu javnih priznanja Grada Karlovca u 2018. godini
 
I
Pozivaju se građani grada Karlovca, trgovačka društva, ustanove, udruge i sve ostale pravne osobe koje djeluju na području grada Karlovca da podnesu prijedloge za javna priznanja Grada Karlovca u 2018. godini.
 
II           
Javna priznanja Grada Karlovca su:
  1. Povelja Grada Karlovca koja se dodjeljuje osobi koja je proglašena za počasnog građanina grada Karlovca poradi djelovanja kojima je trajno doprinijela razvitku grada Karlovca, njegovu ugledu i afirmaciji u zemlji i inozemstvu. 
  2. Nagrada Grada Karlovca koja se dodjeljuje građanima grada Karlovca, udrugama, klubovima, organizacijama i zajednicama, te njihovim organizacijskim dijelovima i ostalim pravnim osobama za njihova višegodišnja djelovanja kojima su pridonijeli razvitku, boljitku ili promociji grada Karlovaca ili njegovih  pojedinih djelatnosti. 
  3. Plaketa Grada Karlovca koja se dodjeljuje građanima grada Karlovca, udrugama, klubovima, organizacijama i zajednicama, te njihovim organizacijskim dijelovima i ostalim pravnim osobama za njihova djelovanja koje su pridonijele razvitku, boljitku ili promociji grada Karlovaca ili njegovih  pojedinih djelatnosti. 
III           
Prijedlozi se podnose u pisanoj formi sa detaljnim obrazloženjem razloga za kandidaturu. Uz prijedlog je potrebno priložiti životopis kandidata fizičke osobe.
Prijedlozi za javna priznanja se zaprimaju zaključno sa danom 5. svibanj 2018. godine sa naznakom „ZA JAVNA PRIZNANJA“ na adresu:
 
GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE
ODBOR  ZA JAVNA PRIZNANJA
Banjavčićeva 9, 47000 KARLOVAC