Pretražite novosti:

Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

13.06.2016.
Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva
Žurno!
Sukladno članku 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15) samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva, priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb. O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva rješenjem odlučuje jedinica regionalne samouprave (županija). Obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da će radi priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva za zimu 2016./17. trebati popuniti obrazac: Izjava da se griju na drva.
Obrazac izjave može se preuzeti:
1. U prostorijama centra za socijarnu skrb ili na njihovim web stranicama
2. U prostorijama gradova/općina na području Karlovačke županije ili njihovim web stranicama
3. U prostorijama Karlovačke županrie, A. Vraniczaniya 6, pisarna (soba 12 ) ili na web stranicama
Navedeni obrazac lzjave potrebno je popuniti i vlastoručno potpisati uz naznaku da se jamči za točnost podataka. Popunjeni obrazac izjave sto žurnije dostaviti u prostorije grada/općine. Bez dostavljene lzjave korisnik zajamčene minimalne naknade neće moći ostvariti prava na naknadu za ogrjev.