JAVNI NATJEČAJ za upravitelja Male scene

Rok prijave 30 dana.
Javni natječaj za odabir upravitelja Male scene Hrvatskog doma u 2016. godini 

1. Grad Karlovac raspisuje natječaj za upravitelja Male scene Hrvatskog doma, sukladno odredbama Pravilnika o upravljanju, korištenju i radu Male scene Hrvatskog doma od 24. veljače 2016. godine i Odluci gradonačelnika KLASA:020-04/16-01/97, URBROJ:2133/01-10/03-16-1 od 24. veljače 2016. godine. Model upravljanja temeljit će se na zajedničkoj suradnji Grada Karlovca i jedne ili više povezanih organizacija civilnog društva. Natječaj za izbor upravitelj raspisuje se s ciljem: 
· osiguranja prostora za razvitak i rad nezavisne kulturne i društvene scene i kulture mladih i za mlade u Karlovcu 
· pružanja podrške provođenju koncertnih, audio vizualnih, glazbeno scenskih, izložbenih, plesnih, edukacijskih, performing, produkcijskih i novomedijskih djelatnosti, a u sklopu provedbe Gradskog programa za mlade grada Karlovca 2015.-2018. mjera 5.2.1. i mjera 5.3.1. te Strategije kulturnog razvoja grada Karlovca . 
2. Na natječaj se mogu javiti jedna ili više povezanih organizacija civilnog društva, koja je upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija, djeluje na području grada Karlovca te ima sjedište u gradu Karlovcu i koja je programski usmjerena na rad s mladima te provođenje aktivnosti za razvitak nezavisne kulturne scene, a što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu organizacije. 
3. Prostor Male scene Hrvatskog doma i pripadajućih prostorija, a koji će biti predmet upravljanja obuhvaća sljedeće prostorije u zgradi Hrvatskog doma: 
· dvorana za glazbeno-scenska događanja površine cca 120 m2 s prostorom pripremljenim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, 
· prostorija za izvođače i upravitelja (tehnička prostorija/ured) površine 12 m2 
· sanitarne prostorije za posjetioce (ženski i muški, prilagođeni za osobe s invaliditetom), 
· sanitarne prostorije za djelatnike koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost, 
· skladišni prostor za ugostiteljsku djelatnost, 
· dvije prostorije za vježbanje glazbenih sastava površine 13 m2 i 22 m2 
· pristupno stubište 
· hodnik koji povezuje prostorije za vježbanje glazbenih sastava i sanitarne prostorije. 
Navedene prostorije uređene su u skladu s minimalno tehničkim uvjetima čime je osigurana sigurnost i omogućen rad u skladu sa zakonskim odredbama. 
4. Izabrani upravitelj Male scene Hrvatskog doma dužan je u poslovima upravljanja osobito: 
· raspisati javni poziv za iskaz interesa za korištenje prostora; 
· na temelju provedenog javnog poziva izraditi program korištenja prostora; 
· program korištenja prostora dati na suglasnost Programskom vijeću; 
· izrađivati tjedne i mjesečne planove za korištenje prostora prema prihvaćenom programu; 
· osigurati dostupnost prostora stalnim i povremenim korisnicima za vrijeme provođenja svih programa uz prisustvovanje svog predstavnika; 
· prema unaprijed definiranim kriterijima iz ovog Pravilnika, sa svakom pojedinom udrugom ili pojedincem/korisnikom prostora dogovoriti uvjete korištenja prostora i sklopiti ugovore o korištenju; 
· obavljati poslove promocije Male scene Hrvatskog doma putem medija, društvenih mreža i slično; 
· imenovati koordinatora koji komunicira sa stalnim i povremenim korisnicima prostora; 
· osigurati plaćanje svih režijskih troškova te troškova tekućeg održavanja infrastrukture i prostora; 
· voditi računa o redovnom čišćenju prostora, pogotovo nakon večernjih/noćnih događanja (svirke i koncerti); 
· voditi računa o svim atestima i dozvolama; 
· odgovarati za sigurnost prostora i korisnika; 
· odgovarati za naknadu štete prema korisnicima i trećim osobama; 
· održavati okolne prostore i pripadajuće vanjske prostore; 
· nakon svakog događanja izvršiti pregled prostora te o istom sastaviti zapisnik; 
· predavati Gradu Karlovcu tromjesečna financijska izvješća o korištenju prostora i to do 31. ožujka, do 30. lipnja, do 31. listopada i do 31. prosinca, za prethodno razdoblje tekuće godine ili češće po zahtjevu Grada Karlovca; 
· za poslove upravljanja odgovarati Gradu Karlovcu. 
Upravitelj je dužan prostor Male scene Hrvatskog doma održavati najmanje u funkcionalnom stanju u kakvom je isti preuzeo, a u slučaju dodatnih radova na uređenju, adaptaciji i opremanju prostorija Male scene Hrvatskog doma, mora dobiti prethodnu pisanu suglasnost Grada Karlovca. Upravitelj nema pravo na povrat uloženih sredstava po navedenoj osnovi. 
5. Prostor Male scene Hrvatskog doma koristi se bez naknade, za aktivnosti kojima se doprinosi ispunjenju ciljeva razvoja Male scene Hrvatskog doma odnosno kada se prostor koristi povremeno, a sudjelovanje je besplatno za građane, djecu i mlade te za organizaciju manifestacija humanitarnog karaktera. 
Stalni ili povremeni korisnici prostora Male scene Hrvatskog doma, koji se jave na javni poziv za korištenje prostora, kao i korisnici koji žele prostor koristiti temeljem zahtjeva izvan javnog poziva, dužni su participirati u podmirivanju dijela režijskih i ostalih troškova, sukladno odredbama Pravilnika o upravljanju, korištenju i radu Male scene Hrvatskog doma, navedenog u točki 1. ovog natječaja. Prihod naplaćen provođenjem ove participacije u troškovima, uplaćuje se na žiro – račun upravitelja te se može koristiti isključivo za podmirenje režijskih troškova i troškova tekućeg održavanja Male scene Hrvatskog doma, kao i uređenje i opremanje Male scene Hrvatskog doma o čemu odlučuje upravitelj uz suglasnost Grada Karlovca. 
6. Grad Karlovac osigurava sredstva potrebna za podmirenje bazičnih režijskih troškova u fiksnom godišnjem iznosu, koji za 2016. godinu iznosi 30.000,00 kuna 
7. Kriteriji za odabir upravitelja su sljedeći: 
· organizacijski kapaciteti i sudjelovanje u aktivnostima koje doprinose jačanju nezavisne kulture; 
· kvaliteta načelnih aktivnosti, koje se predviđaju u prostoru koji je predmet upravljanja; 
· opseg i vrijednost ulaganja, koja se predviđaju u uređenje i opremanje prostora; 
· modeli dodatnog financiranja za uređenje i opremanje prostora; 
· kvaliteta planirane promocije Male scene Hrvatskog doma 
8. Nadzor nad provođenjem programa i promocije aktivnosti, koje će se za mlade i ostale korisnike odvijati na Maloj sceni Hrvatskog doma, s ciljem razvoja nezavisne kulturne scene i kulture mladih, provodit će Programsko vijeće, koje će se imenovati rješenjem gradonačelnika, po provedenom javnom pozivu, koji će raspisati Grad Karlovac, u skladu s odredbama Pravilnika o upravljanju, korištenju i radu Male scene Hrvatskog doma iz točke 1. ovog natječaja. 
9. Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana raspisivanja natječaja. 
10. Prijava mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju navedenu u točki 2.5. Upute za prijavitelje. 
11. U slučaju nekvalitetnih ili nezadovoljavajućih ponuda za upravljanje Malom scenom Hrvatskog doma, Grad Karlovac zadržava pravo ne odabrati upravitelja te ponoviti natječajnu proceduru te iz tog razloga ne odgovara za eventualnu štetu nastalu prijaviteljima. 
12. Popisani uvjeti natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje za Natječaj za odabir upravitelja Male scene Hrvatskog doma, koje su dostupne na mrežnim stranicama Grada Karlovca, kao i propisani obrasci na kojima se prijavljuje model upravljanja. 
13. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu: 
Grad Karlovac 
Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac 
Natječaj za odabir upravitelja Male scene Hrvatskog doma u 2016. godini 
“Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za izbor upravitelja Male scene Hrvatskog doma” 
Razmatrat će se samo ponude koje su pravodobno podnesene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja. 
14. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: natasa.horvat@karlovac.hr 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana