Pretražite novosti:

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ŠRC KORANA

11.11.2021.
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ŠRC KORANA
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i zaključka Gradonačelnika KLASA: 350-02/21-04/02, URBROJ: 2133/01-06-01/02-21-51 od 02.11.2021., objavljuje se
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  „ŠRC KORANA“
1. Javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog UPU „ŠRC Korana“ (dalje: Plan) trajat će 30 dana u periodu od 15.11.2021. do 14.12.2021. godine.
Javni uvid u prijedlog plana omogućit će se u vrijeme trajanja javne rasprave svakog  radnog dana od 10,00 do 15,00 sati u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br.9, prizemlje, sukladno uvjetima Stožera civilne zaštite Grada Karlovca, kao i na mrežnoj stranici Grada Karlovca  http://www.karlovac.hr .
Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog izmjene Plana mogu se pisanim putem davati za cijelo vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno do 14.12.2021. godine.
2. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 26. 11. 2021. godine s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, 1.kat, te putem livestreama na Youtube kanalu Grada Karlovca https://www.youtube.com/channel/UCaWDuKZyEEUUouNAkMWIhNA
Tijekom livestreama  sudjelovanje javnosti će se omogućiti putem slanja primjedaba, mišljenja i prijedloga na e-mail src.korana@karlovac.hr
Primjedbe, mišljenja i prijedlozi putem navedenog e-maila se mogu davati do završetka javnog izlaganja, mogu biti upućeni i unaprijed, a u e-mailu se mora navesti ime i prezime /naziv i adresa  podnositelja. Sadržaji e-mailova će se čitati na javnom izlaganju i na njih davati odgovori, a javno izlaganje će se snimati radi izrade zapisnika o javnom izlaganju.
3. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je u skladu s člancima 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju na sljedeći način:
Svi zainteresirani  imaju pravo uvida u prijedlog izmjena Plana  tijekom trajanja javne rasprave. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave. Pitanja o predloženim rješenjima mogu se postavljati usmeno u Velikoj vijećnici ili e mailom prije i za vrijeme javnog izlaganja putem livestreama na Youtube kanalu  Grada Karlovca.
Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana. Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu s zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo. U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan. Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti javnopravnih tijela koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog plana smatraju se u smislu Zakona o prostornom uređenju mišljenjem iz članka 101.stavka 1. tog zakona.
Sva pisana očitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti napisani čitko, s adresom  podnositelja, potpisani imenom i prezimenom, odnosno ovjereni po pravnoj osobi, te u danom roku dostavljeni nositelju izrade plana - Gradu Karlovcu, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac. U protivnom, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana