Pretražite novosti:

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Groblja velika Švarča

13.05.2021.
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Groblja velika Švarča
1. Javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog UPU „Groblje Velika Švarča“ (dalje: Plan) trajat će 30 dana u periodu od 17.05.2021. do 15.06.2021. godine.
Javni uvid u prijedlog plana omogućit će se u vrijeme trajanja javne rasprave svakog  radnog dana od 12,00 do 14,30 sati u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br. 9, prizemlje, sukladno uvjetima Stožera civilne zaštite Grada Karlovca, kao i na mrežnoj stranici Grada Karlovca  http://www.karlovac.hr .
Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog izmjene Plana mogu se pisanim putem davati za cijelo vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno do 15.06.2021.godine.
2. Javno izlaganje održat će se 31.05.2021. godine s početkom u 10 sati putem livestreama na Youtube kanalu Grada Karlovca https://www.youtube.com/channel/UCaWDuKZyEEUUouNAkMWIhNA sukladno preporuci Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 20. ožujka 2020. Tijekom livestreama  sudjelovanje javnosti će se omogućiti putem slanja primjedaba, mišljenja i prijedloga na e-mail primjedbe.groblje.v.svarca@karlovac.hr . Primjedbe, mišljenja i prijedlozi putem navedenog e-maila se mogu davati do završetka javnog izlaganja, mogu biti upućeni i unaprijed, a u e-mailu se mora navesti ime i prezime /naziv i adresa  podnositelja. Sadržaji e-mailova će se čitati na javnom izlaganju i na njih davati odgovori, a javno izlaganje će se snimati radi izrade zapisnika o javnom izlaganju.
3. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je u skladu s člancima 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju na sljedeći način:
Svi zainteresirani  imaju pravo uvida u prijedlog Plana  tijekom trajanja javne rasprave. 
Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave.
Pitanja o predloženim rješenjima mogu se postavljati putem e-maila prije i za vrijeme javnog izlaganja putem livestreama na Youtube kanalu Grada Karlovca.
Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana. Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu s zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo. U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan. Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti javnopravnih tijela koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog plana smatraju se u smislu Zakona o prostornom uređenju mišljenjem iz članka 101. stavka 1. tog zakona.
Sva pisana očitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti napisani čitko, s adresom  podnositelja, potpisani imenom i prezimenom, odnosno ovjereni po pravnoj osobi, te u danom roku dostavljeni nositelju izrade plana - Gradu Karlovcu, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac. U protivnom, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana