Pretražite novosti:

Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca

06.11.2020.
Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca

Javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca (dalje: izmjena Plana) trajat će 15 dana u periodu od 9. 11. - 23. 11. 2020.godine.
Javni uvid u prijedlog plana omogućit će se u vrijeme  trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 12,00 do 14,30 sati u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br. 9, prizemlje, sukladno uvjetima Stožera civilne zaštite Grada Karlovca, kao i na mrežnoj stranici Grada Karlovca http://www.karlovac.hr .
Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog izmjene Plana mogu se pisanim putem davati za cijelo vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno do 23. 11. 2020.godine.
Javno izlaganje održat će se 17.11.2020. godine s početkom u 10 sati putem livestreama na Youtube kanalu Grada Karlovca 
https://www.youtube.com/channel/UCaWDuKZyEEUUouNAkMWIhNA sukladno preporuci Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 20. ožujka 2020. Tijekom livestreama sudjelovanje javnosti će se omogućiti putem slanja primjedaba, mišljenja i prijed loga na e-mail primjedba.ppugk@karlovac.hr .
Primjedbe, mišljenja i prijedlozi putem navedenog e-maila se mogu davati do završetka javnog izlaganja, mogu biti upućeni i unaprij ed, a u e-mailu se mora navesti ime i prezirne /naziv i adresa podnositelja. Sadržaji e-mailova će se čitati na javnom izlaganju i na njih davati odgovori, a javno izlaganje će se snimati radi izrade zapisnika o javnom izlaganju

Način sudjelovanja sudionika u javnoj rasprav i određen je u skladu s člancima 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju na sljedeći način:

  1. Svi zainteresirani imaju pravo uvida u prijedlog izmjena Plana tijekom trajanja javne rasprave.
  2. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave.
  3. Pitanja o predloženim rješenjima mogu se postavljati putem e-maila prije i za vrijeme javnog izlaganja putem livestreama na Youtube kanalu Grada Karlovca.
  4. ​Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog planau javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana. Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu s zahtjevima javnopravnog tije la mora biti obrazložena . U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati. Ako javnopravna tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan. Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti javnopravnih tijela koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog plana smatraju se u smislu Zakona o prostornom uređenju mišljenjem iz članka 101. stavka 1. tog zakona.
  5. Sva pisana očitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti napisani čitko, s adresom podnositelja, potpisani imenom i prezimenom, odnosno ovjereni po pravnoj osobi, te u danom roku dostavljeni nositelju izrade plana - Gradu Karlovcu, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac. U protivnom, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.