Pretražite novosti:

Besplatna drva za ogrjev

02.07.2015.

             OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE, KOJI SE GRIJU NA DRVA

Sukladno članku 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14) samcu iii kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade, koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb. O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva rješenjem odlučuje jedinica regionalne samouprave (županija). Obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade, koji se griju na drva, da će radi priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva za zimu 2015. / 16. morati popuniti obrazac - lzjava da se griju na drva.
Obrazac izjave moze se preuzeti:
1. u prostorijama Centra za socijalnu skrb ili njihovim web stranicama
2. u prostorijama gradova / općina na podrucju Karlovačke županije ili njihovim web stranicama
3. u prostorijama Karlovacke zupanije, A. Vraniczaniya 6, pisarna (soba 12) i na web stranicama www.kazup.hr
Navedeni obrazac izjave potrebno je popuniti i vlastoručno potpisati uz naznaku da se jamči za točnost podataka. Popunjeni obrazac izjave što žurnije dostaviti u prostorije grada / općine (osim za područje grada Karlovca gdje se popunjene izjave dostavljaju u Centar za socijalnu skrb Karlovac, Ivana Mestrovića 10). Bez dostavljene lzjave korisnik zajamčene minimalne naknade neće moći ostvariti pravo na naknadu za ogrjev.

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana