e-Usluge

Natječaj za prodaju više nekretnina (Borlin, Jamadol, Cerovac Vukmanički, Rakovac)

Rok za dostavljanje ponuda je 9. 7. 2021. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.

Na temelju članka 4. stavka 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Karlovca (GGK 11/20) i na temelju Odluka Gradonačelnika Grada Karlovca KLASA: 944-01/20-01/164, URBROJ: 2133/01-10-01/05-21-14 od 21. lipnja 2021. godine; KLASA: 944-01/21-01/64, URBROJ: 2133/01-10-01/02-21-7 od 21. lipnja 2021. godine; KLASA: 944-01/21-01/43, URBROJ: 2133/01-10-02/03-21-5 od 21. lipnja 2021. godine; KLASA: 944-18/17-01/11, URBROJ: 2133/01-10-01/03-21-19 od 15. lipnja 2021. godine; KLASA: 944-01/19-01/23, URBROJ: 2133/01-10-01/02-21-15 od 21. lipnja 2021. godine; Grad Karlovac raspisuje sljedeći

NATJEČAJ za prodaju nekretnina

1. Prodaje se nekretnina u naselju Borlin u Karlovcu, označena kao k.č.br. 56/6, Borlin, površine 740 m2, upisana u zk.ul.br. 663 k.o. Karlovac II. U naravi, predmet prodaje je zemljište.Nekretnina se prodaje u viđenom stanju te prodavatelj ne odgovara niti za vidljive, niti za eventualne skrivene materijalne i pravne nedostatke prodane stvari.
Početna kupoprodajna cijena predmetne nekretnine iznosi 142.000,00 kuna te zajedno s troškovima izrade procjembenog elaborata od 2.500,00 kuna, iznosi ukupno 144.500,00 kuna.
2. Prodaje se nekretnina u naselju Borlin u Karlovcu, označena kao k.č.br. 113/4, Ulica Stjepana Seljana, ukupne površine 96 m2, upisana u zk.ul.br. 4494 k.o. Karlovac II.  U naravi, predmet prodaje je zemljište. Predmetna nekretnina nema prilaz na javnu prometnu površinu.Nekretnina se prodaje u viđenom stanju te prodavatelj ne odgovara niti za vidljive, niti za eventualne skrivene materijalne i pravne nedostatke prodane stvari.
Početna kupoprodajna cijena predmetne nekretnine iznosi 6.000,00 kuna te zajedno s troškovima izrade procjembenog elaborata od 2.669,23 kuna, iznosi ukupno 8.669,23 kuna.
3. Prodaje se suvlasnički dio od 4/8 nekretnine označene kao k.č.br. 2254/1, Jamadolska ul., ukupne površine 895 m², upisana u zk.ul.br. 4239 k.o. Karlovac II. U naravi predmet prodaje je kuća, pomoćna zgrada i dvorište.Nekretnina se prodaje u viđenom stanju te prodavatelj ne odgovara niti za vidljive, niti za eventualne skrivene materijalne i pravne nedostatke prodane stvari.
Početna kupoprodajna cijena suvlasničkog dijela predmetne nekretnine iznosi 77.000,00 kuna te zajedno s troškovima izrade procjembenog elaborata od 2.667,08 kuna, iznosi ukupno 79.667,08 kuna.
4. Prodaje se nekretnina u naselju Cerovac Vukmanićki, označena kao k.č.br. 1343/1, put među putevima, površine 366 m2, upisana u zk.ul.br. 1244 k.o. Vukmanićki Cerovac. U naravi, predmet prodaje je zemljište.Nekretnina se prodaje u viđenom stanju te prodavatelj ne odgovara niti za vidljive, niti za eventualne skrivene materijalne i pravne nedostatke prodane stvari.
Početna kupoprodajna cijena predmetne nekretnine iznosi 6.600,00 kuna te zajedno s troškovima izrade procjembenog elaborata od 2.250,00 kuna, iznosi ukupno 8.850,00 kuna.
5. Prodaju se kao cjelina nekretnine u naselju Rakovac u Karlovcu označene kao k.č.br. 1880/7, površine 62 m2, 1881/2, površine 98 m2, 1881/3, površine 224 m2, 1882/4, površine 150 m2, 1882/5, površine 16 m2, sve k.o. Karlovac II, ukupne površine 550 m2.Predmetne nekretnine se prodaju u viđenom stanju te prodavatelj ne odgovara niti za vidljive, niti za eventualne skrivene materijalne i pravne nedostatke prodane stvari.
Početna kupoprodajna cijena predmetnih nekretnina kao cjeline iznosi 252.120,00 kuna, te zajedno s troškovima izrade procjembenog elaborata od 2.500,00 kuna, iznosi ukupno 254.620,00 kuna.
6. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske. Podnošenjem ponude ponuditelj je suglasan da Grad Karlovac može prikupljati, obrađivati i koristiti dane osobne podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
7. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu 10 % od ukupne početne cijene nekretnine iz ovog natječaja na račun broj: IBAN: HR7824000081817900000, model 68, poziv na broj 7757- OIB, što se smatra suglasnošću stranke za korištenje njezinog OIB-a.Odabranom ponuditelju uplaćena se jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu.
Ponuda mora sadržavati:

 • redni broj nekretnine (pod točkom od 1. do 5.) iz ovog natječaja za koju se ponuda podnosi;
 • za fizičke osobe – ime, prezime, adresu prebivališta i OIB;
 • za pravne osobe – naziv (tvrtku), adresu sjedišta, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje;
 • iznos ponuđene kupoprodajne cijene;
 • broj računa – IBAN i naziv poslovne banke ponuditelja u slučaju vraćanja jamčevine.

Ponuditelj uz ponudu mora dostaviti:

 • izvornik ili presliku osobne iskaznice ili domovnice (za fizičke osobe);
 • izvornik ili presliku rješenja o registraciji, odnosno izvornik ili presliku izvatka iz odgovarajućeg registarskog upisnika (za pravne osobe);
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
 • dokaz o nepostojanju poreznog duga za ponuditelja i s ponuditeljem povezane osobe;
 • izjavu da je vezan svojom ponudom minimalno šezdeset dana računajući od dana otvaranja pisanih ponuda;
 • izjavu da u cijelosti prihvaća sve uvjete natječaja;
 • izjavu kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak;
 • dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe).

10. Ponude s dokumentima iz točke 9. ovog natječaja dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE OZNAKE K.Č.BR. ________, K.O. _______ – NE OTVARATI“ na adresu Grad Karlovac, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, Banjavčićeva broj 9, 47 000 Karlovac.
11. Rok za dostavljanje ponuda je 09.07.2021. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.
13. Ponude će se otvarati dana 09.07.2021. godine u 12,00 sati.
14. Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune ponude, kao niti ponude onih ponuditelja, koji do zaključno zadnjeg dana roka za dostavljanje ponuda imaju dospjele neispunjene novčane obveze po bilo kojoj osnovi prema Gradu Karlovcu i trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Karlovca: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Zelenilo d.o.o. Karlovac, Čistoća d.o.o. Karlovac, Mladost d.o.o. Karlovac, Inkasator d.o.o. Karlovac, Hrvatski radio Karlovac d.o.o. Karlovac, Gradska toplana d.o.o. Karlovac i Hostel Karlovac d.o.o. Selce, te prema ustanovama kojih je Grad osnivač, vlasnik ili većinski suvlasnik, kao i prema državnom proračunu.  Smatra se da je novčana obveza ispunjena kada banci kod koje se vodi žiro račun vjerovnika, stigne novčana doznaka u njegovu korist.
Neće se razmatrati ponuda onog ponuditelja ukoliko s njim povezane osobe imaju dospjele nepodmirene obveze prema Gradu, trgovačkim društvima i ustanovama kojih je Grad osnivač, vlasnik ili većinski vlasnik.
15. Grad Karlovac ima pravo odustati od prodaje u svakom trenutku prije zaključenja, odnosno potpisivanja kupoprodajnog ugovora, što se odnosi i na vremensko razdoblje nakon prihvata ponude i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, troškove i sl., u kojem slučaju ponuditelj ima pravo na povrat jamčevine.
16. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će se u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda te će ponuditelji o istoj biti obaviješteni pisanim putem.
17. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete javnog natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon otvaranja ponuda ili ako ponuditelj čija je ponuda prihvaćena odustane od ponude ili ne zaključi s Gradom Karlovcem kupoprodajni ugovor u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
18. Ukoliko dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu kupoprodajnu cijenu, Grad Karlovac će pozvati te ponuditelje da u roku od 3 dana ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos kupoprodajne cijene.
19. Ponuditeljima, čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će biti vraćena, bez prava na kamate, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
20. S odabranim ponuditeljem zaključit će se kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećim ponuditeljima.
21. Kupoprodajni ugovor može sadržavati odredbe o različitim vrstama osiguranja plaćanja kupoprodajne cijene i ispunjenja obveza iz kupoprodajnog ugovora (uvjetovanje pristanka na uknjižbu, bankarska garancija, hipoteka, zadužnica i sl.).
22. Kupac je dužan platiti cjelokupnu kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos uplaćene jamčevine u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora s Gradom Karlovcem. Pravo vlasništva kupac može upisati u zemljišnu knjigu nakon što plati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene i eventualnih zakonskih zateznih kamata, za što će Grad Karlovac izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva.
23. Grad Karlovac ima pravo jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac ne isplati  cjelokupnu kupoprodajnu cijenu u roku 60 dana od dana sklapanja ugovora. U slučaju raskida kupoprodajnog ugovora, kupac nema pravo na povrat jamčevine.
24. Dodatne obavijesti o natječaju mogu se dobiti na telefon: 047/628-167 i 047/628-171.

Povezani dokumenti