Službena bilješka o privremenom zastupniku

KLASA: UP/I-350-05/15-05/000026 
URBROJ: 2133/01-05/09-15-0003 
Karlovac, 20. 08. 2015. 

Karlovačka županija, Grad Karlovac, Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, rješavajući po zahtjevu za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice koji je podnijela investitorica ŽELJKA JUTT HR-47000 KARLOVAC, KRALJA TOMISLAVA 6, OIB 67216017432, na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.), donosi 

ZAKLJUČAK 

I/ Nepoznatim nasljednicima iza iza pok. Stjepana Vuljanića iz Karlovca, Zadobarje 26 postavlja privremeni zastupnik u osobi Inge Štimac, odvjetnice iz Karlovca, Josipa Šipuša 1. 
II/ Privremeni zastupnik zastupat će nepoznate nasljednike, kao stranke u postupku za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice na kč. br. 439 k.o. Zadobarje, pokrenutom po zahtjevu Željke Jutt iz Karlovca, Kralja Tomislava 6. 
III/ Ovlast privremenog zastupnika prestaje kad se stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje pojavi u postupku, odnosno ako stranka u pisanom obliku odredi osobu ovlaštenu za zastupanje. 

OBRAZLOŽENJE 

Podnositeljica zahtjeva, Željka Jutt iz Karlovca, Kralja Tomislava 6 zatražila je podneskom od 14.08.2015. godine izdavanje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za stambenu zgradu izgrađenu na kč. br. 439 k.o. Zadobarje. 
Tijekom postupka utvrđeno da je jedan od suvlasnika predmetne katastarske čestice, Stjepan Vuljanić umro 07.01.1996. godine, da ostavinski postupak nije do danas okončan, kao i da su nepoznati njegovi nasljednici, te da je također pokrenut parnični postupak radi utvrđivanja prava vlasništva nad suvlasničkim udjelom Stjepana Vuljanića. 
Budući da je neizvjesno trajanje i ostavinskog postupka i pokrenutog parničnog postupka, a nasljednicima iza pok. Stjepana Vuljanića ovo tijelo je dužno omogućiti uvid u spis predmeta u svrhu izjašnjenja u postupku, donesen je zaključak kao u izreci s pozivom na odredbe 34. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku. 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor. Zaključak se može pobijati žalbom protiv rješenja o upravnoj stvari. 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana