Oduka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata koji promiču vrijednosti ruralnog prostora i očuvanje baštine u 2016. godini

Gradonačelnik Grada Karlovca donio je Oduku o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Karlovca po Javnom pozivu za sufinanciranje programa i projekata udruga poljoprivrednih proizvođača i udruga koje promiču vrijednosti ruralnog prostora i očuvanje baštine u 2016. godini. Kako je i navedeno u Uputama za prijavitelje predmetnog Javnog poziva nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Grad Karlovac će objaviti rezultate Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Karlovca s podacima o udrugama, programima ili projektima i iznosima odobrenih sredstava financiranja, čime se sve udruge smatraju obaviještenima o rezultatima Javnog poziva. Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Karlovac će sklopit ugovor o sufinanciranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o sufinanciranju.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana