Građevinska dozvola za sanaciju odlagališta Ilovac

Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja 
KLASA: UP/I-361-03/14-01/52 
UR:BROJ: 2133/01-05/04-15-09 
Karlovac, 27.03.2015. 

Grad Karlovac, Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD KARLOVAC iz Karlovca, Banjavčićeva 9, OIB 25654647153, temeljem članka 99. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/2013), izdaje sljedeću 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

1. Dozvoljava se: 
sanacija odlagališta komunalnog otpada „Ilovac“ Karlovac, faza 3 – reciklažno dvorište, poslovne namjene , razvrstane u 3. skupinu, na katastarskoj čestici br. 1879/1, katastarska općina Donje Pokupje, po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD KARLOVAC iz Karlovca, Banjavčićeva 9, OIB 25654647153, u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake projekta: 29/14, od lipnja 2014. godine, koji je ovjerio glavni projektant Jakov Burazin, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja 4499 od 17.03.2010. godine, tvrtka IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, Babonićeva 32, a sastavni je dio građevinske dozvole. 
2. Glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole sadržava: 
· Geodetski projekt, br. projekta: GP 01-1, od lipnja 2014. godine, projektant Željko Belobrajdić, dipl.ing.geod., tvrtka GEOSFERA d.o.o. iz Karlovca, Križanićeva 8, rješenje klasa: UP/l-930-03/08-02/164 urbroj: 541-01/1-08-2 od 06.02.2008. godine, 
· Glavni tehnološki projekt, br. projekta: GP 02-1 od lipnja 2014. godine, tvrtka IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, Babonićeva 32, projektant Darko Fundurulja, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja 315 od 1.6.1999. godine, 
· Glavni arhitektonski projekt koji sadrži: 
- Objekti – br. projekta: GP 03-1 od lipnja 2014. godine, tvrtka IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, Babonićeva 32, projektant Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja 2945 od 09.12.2003. godine, 
- Krajobrazno uređenje - br. projekta: GP 03-2 od lipnja 2014. godine tvrtka IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, Babonićeva 32, projektant Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja 2945 od 09.12.2003. godine. 
· Glavni građevinski projekt koji sadrži: 
- Projekt prometno manipulativnih površina - br. projekta: GP 04-1 od lipnja 2014. godine tvrtka IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, Babonićeva 32, projektant Jakov Burazin, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja 4499 od 17.03.2010. godine, 
- Hidrotehnički projekt - br. projekta: GP 04-2 od lipnja 2014. godine tvrtka IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, Babonićeva 32, projektant Vedran Franolić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja 4911 od 04.06.2013. godine. 
· Glavni projekt električnih instalacija, br. projekta GP 05-14 od lipnja 2014. Godine, tvrtka IPT Inženjering d.o.o., Zagreb, rješenje klasa: UP/l-350-02/02-07/27 urbroj: 531-08/1-02-2/BV od 19.9.2002. godine, projektant Ljubomir Perušić, ing.el., 
· Troškovnik projektiranih radova br. projekta GP 06-1 od lipnja 2014. godine, tvrtka IPT Inženjering d.o.o., Zagreb, rješenje klasa: UP/l-350-02/02-07/27 urbroj: 531-08/1-02-2/BV od 19.9.2002. godine, projektant Krešimir Platinić, dipl.ing.građ. 
3. Ova dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste. 
4. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja. 

OBRAZLOŽENJE 

Investitor GRAD KARLOVAC iz Karlovca, Banjavčićeva 8, OIB 25654647153, zatražio je podneskom od 26.08.2014. godine izdavanje građevinske dozvole za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Ilovac“ Karlovac, faza 3 – reciklažno dvorište, poslovne namjene , na katastarskoj čestici br. 1879/1, katastarska općina Donje Pokupje, 3. skupine iz članka 4. Zakona o gradnji. 
Uz zahtjev investitor je priložio dokumente propisane odredbom članka 108. Stavak 2. Zakona o gradnji. 
Spisu predmeta priliježe dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole i to: 
- izvadak iz zemljišne knjige za k.č.br. 1879/1 k.o. Donje Pokupje, broj zk.ul.: 25 (z.k.č.br. 704 k.o. Pokupje Hrnetičko) iz kojeg je vidljivo da je Republika Hrvatska vlasnik predmetne čestice, 
- suglasnost u postupku ishođenja građevinske dozvole za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Ilovac“ u Karlovcu na k.č.br. 1879/1 k.o. Donje Pokupje izdana po Republici Hrvatskoj, Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom klasa: 361-03/14-01/1228 urbroj: 536-01/14-2014-2 od 29.12.2014. godine, 
- uvjerenje o istovjetnosti katastarskih i zemljišno knjižnih čestica izdano po Državnoj geodetskoj upravi, Područni ured za katastar Karlovac, Odjel za katastar nekretnina klasa: 936-02/15-04/73 urbroj: 541-13-02/4-15-2 od 19.3.2015. godine, 
- ugovor o osnivanju prava građenja broj 35/2006 zaključen između Republike Hrvatska kao osnivača prava građenja i Grada Karlovca iz Karlovca, Banjavčićeva 9 ako nositelja prava građenja na predmetnom zemljištu i zemljištu preko kojeg se ostvaruje pravo prolaza. 
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je: 
o da su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti iz članka 108. stavak 2. Zakona o gradnji. 
o da su izdane propisane potvrde glavnog projekta u smislu odredbe čl. 81. Zakona o gradnji 
i to: 
· Potvrda glavnog projekta izdana po Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. iz Karlovca, Gažanski trg 8, iz oblasti odvodnje, broj: 5-2904-0003/AŠK od 25.09.2014. godine, 
· Potvrda glavnog projekta izdana po Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. iz Karlovca, Gažanski trg 8, iz oblasti vodoopskrbe, broj: 5-2904-0001/MP od 25.09.2014. godine, 
· Potvrda na glavni projekt izdana po Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovačka, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova iz Karlovca, broj: 511-05-06/3-01-3995/2-2014 od 07.listopada 2014. godine, 
· Potvrda na glavni projekt izdana po Upravi za sanitarnu inspekciju, Služba županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ Odjel za središnju Hrvatsku, Ispostava Karlovac, klasa: 540-02/14-05/439 urbroj: 534-09-2-1-1-18/2-14-2 od 02.10.2014. godine, 
· Potvrda glavnog projekta izdana po HEP-ODS d.o.o., Elektra Karlovac iz Karlovca, V. Mačeka 44, broj: 401700101/9940/14IF od 11.11.2014. godine, 
· Potvrda glavnog projekta izdana po Čistoća d.o.o. iz Karlovca, Gažanski trg 8 broj:5150/2014. od 30.10.2014. godine, 
· Potvrda glavnog projekta izdana od Hrvatskih voda VGI odjel za srednju i donju Savu iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, klasa: 325-01/14-07/0002135 urbroj: 374-3111-1-14-2 od 10.10.2014. godine, 
· Potvrda glavnog projekta izdana po HAKOM iz Zagreba, R.F.Mihanovića 9, klasa: 361-03/14-01/5285 urbroj: 376-10/MK-14-4(HP) od 14.11.2014. godine, 
· Potvrda glavnog projekta izdana po Hrvatskim šumama d.o.o. iz Zagreba, Lj. F. Vukotinovića 2, broj: KA-06-DM-14-666/02 od 30.09.2014. godine, 
· Potvrda glavnog projekta izdana po MONTCOGIM PLINARA d.o.o. iz Svete nedelje, Trg A. Starčevića 2, br. SP-KA-120/10/2014 od 20.10.2014. godine. 
· Dokaz da je podnešen zahtjev za izdavanje potvrda glavnog projekta i to prema HOPS d.o.o., i Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, Odsjek za prometno tehničku djelatnost i održavanje nerazvrstanih cesta te da isti nisu dostavili potvrde glavnog projekta u roku propisanom Zakonom o gradnji te se prema čl. 91 st.3. smatra da je javnopravno tijelo izdalo potvrdu glavnog projekta. 

o Uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom: Lokacijskom dozvolom, klasa: UP/l-350-05/07-01/166 urbroj: 2133-04-02/3-07-17 od 17.9.2007. godine, izdane po Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rješenjem o izmjeni lokacijske dozvole klasa: UP/l-350-05/08-03/79 urbroj: 2133/01-03-03/31-08-2 izdano po Upravnom odjelu za prostorno planiranje i graditeljstvo, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo od 6.2.2008. godine i Rješenjem o dopuni lokacijske dozvole klasa: UP/l-350-05/14-02/01 urbroj: 2133/01-05/04-14-04 od 16.6.2014. godine izdanom po Upravnom odjelu za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, 
o Da je glavni projekt izradila ovlaštena osoba, da je propisano označen, te izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova. 
o Stranke u postupku, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na susjednim česticama su podnositelj zahtjeva Grad Karlovac iz Karlovca, Banjavčićeva 9 i vlasnik predmetne čestice RH Državni ured za upravljanje državnom imovinom te nije bilo potrebno slati pozive za uvid u spis. 

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ove građevinske dozvole. Ova građevinska dozvola izdana je pozivom na odredbu članka 111. Zakona o gradnji (NN br. 153/13). Opća pristojba za zahtjev temeljem tarifnog broja 1. i građevinska pristojba temeljem tarifnog broja 62. stav. 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96 do 40/2014) naplaćena je u cijelosti. 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički. 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana