Natječaj za prodaju nekretnine

Rok za dostavljanje ponuda je 25. listopada 2019. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.
Na temelju članka 4. stavka 1. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Karlovca (GGK 03/13 i 08/15) i na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Karlovca, KLASA: 944-01/17-01/183, URBROJ: 2133/01-10-01/05-19-17 od 07. listopada 2019., Grad Karlovac raspisuje sljedeći
NATJEČAJ za prodaju nekretnine
1. Prodaje se nekretnina u naselju Banija u Karlovcu, označena kao k.č.br. 2766/1, Kačićeva ulica, ukupne površine 165 m2 (dvorište, površine 53 m2, stambena zgrada, Kačićeva ulica, površine 112 m2) koja nekretnina dolazi upisana u zk.ul. broj 845 k.o. Karlovac I, energetskog certifikata vrijednosti stambene zgrade prema specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje razreda G te prema specifičnoj godišnjoj primarnoj energiji razreda F. Nekretnina se prodaje u viđenom stanju te prodavatelj ne odgovara niti za vidljive, niti za eventualne skrivene materijalne i pravne nedostatke prodane stvari. Početna kupoprodajna cijena predmetne nekretnine iznosi ukupno 223.000,00 kuna.
2. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
3. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu 10 % od početne cijene nekretnine na račun broj: IBAN: HR7824000081817900000, model 68, poziv na broj 7757- OIB, što se smatra suglasnošću stranke za korištenje njezinog OIB-a. Odabranom ponuditelju uplaćena se jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu.
4. Ponuda mora sadržavati: - za fizičke osobe – ime, prezime, adresu prebivališta i OIB; - za pravne osobe – naziv (tvrtku), adresu sjedišta, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje; - iznos ponuđene kupoprodajne cijene; - broj računa - IBAN i naziv poslovne banke ponuditelja u slučaju vraćanja jamčevine.
5. Ponuditelj uz ponudu mora dostaviti: - izvornik ili presliku osobne iskaznice ili domovnice (za fizičke osobe); - izvornik ili presliku rješenja o registraciji, odnosno izvornik ili presliku izvatka iz odgovarajućeg registarskog upisnika (za pravne osobe); - potvrdu o uplati jamčevine; - izjavu da je vezan svojom ponudom minimalno šezdeset dana računajući od dana otvaranja pisanih ponuda; - izjavu da u cijelosti prihvaća sve uvjete natječaja, - izjavu kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti s Gradom Karlovcem ugovor o kupoprodaji; - dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe).
6. Ponude s dokumentima iz točke 5. ovog natječaja dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE OZNAKE K.Č.BR. 2766/1, K.O. KARLOVAC I – NE OTVARATI“ na adresu Grad Karlovac, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, Banjavčićeva broj 9, 47 000 Karlovac.
7. Rok za dostavljanje ponuda je 25. listopada 2019. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.
8. Ponude će se otvarati dana 25. listopada 2019. godine u 12,00 sati. Natjecatelji koji su dostavili pisane ponude imaju pravo nazočiti otvaranju ponuda.
9. Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune ponude, kao niti ponude onih ponuditelja, koji do zaključno zadnjeg dana roka za dostavljanje ponuda imaju dospjele neispunjene novčane obveze po bilo kojoj osnovi prema Gradu Karlovcu i trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Karlovca: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Zelenilo d.o.o. Karlovac, Čistoća d.o.o. Karlovac, Mladost d.o.o. Karlovac, Inkasator d.o.o. Karlovac, Hrvatski radio Karlovac d.o.o. Karlovac, Gradska toplana d.o.o. Karlovac i Hostel Karlovac d.o.o. Selce. Smatra se da je novčana obveza ispunjena kada banci kod koje se vodi žiro račun vjerovnika, stigne novčana doznaka u njegovu korist.
10. Grad Karlovac ima pravo odustati od prodaje u svakom trenutku prije zaključenja, odnosno potpisivanja kupoprodajnog ugovora, što se odnosi i na vremensko razdoblje nakon prihvata ponude i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, troškove i sl.
11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će se u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda te će ponuditelji o istoj biti obaviješteni pisanim putem.
12. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete javnog natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon otvaranja ponuda ili ako ponuditelj čija je ponuda prihvaćena odustane od ponude ili ne potpiše kupoprodajni ugovor u roku određenom odlukom o prihvatu ponude, gubi pravo na povrat jamčevine.
13. Ponuditeljima, čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će biti vraćena, bez prava na kamate, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
14. S odabranim ponuditeljem zaključit će se kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
15. Kupoprodajni ugovor može sadržavati odredbe o različitim vrstama osiguranja plaćanja kupoprodajne cijene i ispunjenja obveza iz kupoprodajnog ugovora (uvjetovanje pristanka na uknjižbu, bankarska garancija, hipoteka, zadužnica i sl.).
16. Kupac je dužan platiti cjelokupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Pravo vlasništva kupac može upisati u zemljišnu knjigu nakon što plati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene i eventualnih zakonskih zateznih kamata.
17. Grad Karlovac ima pravo jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac ne isplati cjelokupnu kupoprodajnu cijenu u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora, u kojem slučaju kupac nema pravo na povrat jamčevine.
18. Dodatne obavijesti o natječaju mogu se dobiti na adresi iz točke 6., u sobi broj 58 i na broj telefona: 047/628-167.