Natječaj za prodaju nekretnina

Rok za dostavljanje ponuda je 3. 8. 2018. godine do 12 sati. 
Na temelju članka 4. stavka 1. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Karlovca  (GGK 03/13 i 08/15), Grad Karlovac raspisuje sljedeći
 NATJEČAJ
za prodaju nekretnina
Predmet prodaje: 
1. Prodaje se 1/100 suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 2742/4, Stanka Vraza, ukupne površine 3781 m2, koja se sastoji od dvorišta 3288 m2, dvorišne zgrade površine 30 m2, pomoćne zgrade površine 30 m2, stambene zgrade površine 178 m2 , dvorišne zgrade površine 191 m2 i stambene zgrade površine 64 m2, upisanog u zk. ul. broj 2526  k.o. Karlovac I, povezanog s vlasništvom posebnog dijela predmetne nekretnine i to: jednosobnog stana u izvanknjižnom vlasništvu Grada Karlovca, u ulici Stanka Vraza 38, koji se nalazi u prizemlju, a sastoji se od jedne sobe, kuhinje i hodnika ukupne površine 30,90 m2, energetskog certifikata vrijednosti G.
Predmetna se nekretnina prodaje u viđenom stanju te prodavatelj ne odgovara niti za vidljive, niti za eventualne skrivene materijalne nedostatke prodane stvari.
Predmetni je stan slobodan od osoba i stvari.
Početna prodajna cijena stana: 59.300,00 kn.
Jamčevina: 2.965,00 kn.
2. Prodaje se nekretnina u Karlovcu, na adresi Zagrad 60A, označena kao k.č.br. 356/3, zgrada i dvorište u Kalvariji, površine 207 čhv, koja nekretnina dolazi upisana u zk. ul. broj 196 k.o. Zagrad, energetskog razreda  G.
Nekretnina se prodaje u viđenom stanju te prodavatelj ne odgovara niti za vidljive, niti za eventualne skrivene materijalne i pravne nedostatke prodane stvari.
Početna kupoprodajna cijena predmetne nekretnine: 340.000,00 kn.
Jamčevina: 34.000,00 kn.
Za građevinu stambene namjene - slobodnostojeću zgradu s tri etaže: prizemlje, kat i potkrovlje ishođena je uporabna dozvola, a dvorišna gospodarska zgrada smatra se nezakonito izgrađenom zgradom u prostoru te budući Kupac preuzima obvezu ishođenja rješenja o izvedenom stanju ili obvezu uklanjanja iste.
Uvjeti natječaja: 
1. Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
2. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu od 5% početne cijene nekretnine utvrđene u točki 1., odnosno u iznosu od 10% početne cijene nekretnine utvrđene u točki 2. ovog natječaja na IBAN broj: HR7824000081817900000 u korist Grada Karlovca, Karlovac, Banjavčićeva 9, sa svrhom „Jamčevina za ozbiljnost ponude“, uz model 68, poziv na broj 7757-OIB, što se smatra suglasnošću ponuditelja za korištenje njegovog OIB-a.
Odabranom ponuditelju uplaćena se jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu.
3. Ponuda mora sadržavati:
- redni broj nekretnine iz ovog natječaja za koju se ponuda podnosi
za fizičke osobe – ime, prezime, adresu prebivališta i OIB;
za pravne osobe – naziv (tvrtku), adresu sjedišta, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje;
iznos ponuđene kupoprodajne cijene;
broj računa - IBAN i naziv poslovne banke ponuditelja u slučaju vraćanja jamčevine. 
4. Ponuditelj uz ponudu mora dostaviti:
izvornik ili presliku osobne iskaznice ili domovnice (za fizičke osobe);
izvornik ili presliku rješenja o registraciji, odnosno izvornik ili presliku izvatka iz odgovarajućeg registarskog upisnika (za pravne osobe);
potvrdu o uplati jamčevine;
izjavu da je vezan svojom ponudom minimalno šezdeset dana računajući od dana otvaranja pisanih ponuda;
izjavu da u cijelosti prihvaća sve uvjete natječaja,
izjavu kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti s Gradom Karlovcem ugovor o kupoprodaji;
dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za  strane osobe). 
5. Ponude s dokumentima iz točke 4. ovog natječaja dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE OZNAKE KČ.BR. ________, K.O. _______________ – NE OTVARATI“  na adresu Grad Karlovac, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, Banjavčićeva broj 9, 47 000 Karlovac.
6. Rok za dostavljanje ponuda je 3. kolovoza 2018. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca,  bez obzira na način dostave.
7. Ponude će se otvarati dana 3. kolovoza 2018. godine u 12,00 sati. Natjecatelji koji su dostavili pisane ponude imaju pravo nazočiti otvaranju ponuda.
8. Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune ponude, kao niti ponude onih ponuditelja, koji do zaključno zadnjeg dana roka za dostavljanje ponuda imaju dospjele neispunjene novčane obveze po bilo kojoj osnovi prema Gradu Karlovcu i trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Karlovca: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Zelenilo d.o.o. Karlovac, Čistoća d.o.o. Karlovac, Mladost d.o.o. Karlovac, Inkasator d.o.o. Karlovac, Hrvatski radio Karlovac d.o.o. Karlovac, Gradska toplana d.o.o. Karlovac i Hostel Karlovac d.o.o. Selce. Smatra se da je novčana obveza ispunjena kada banci kod koje se vodi žiro račun vjerovnika, stigne novčana doznaka u njegovu korist.
9. Grad Karlovac ima pravo odustati od prodaje u svakom trenutku prije zaključenja, odnosno potpisivanja kupoprodajnog ugovora, što se odnosi i na vremensko razdoblje nakon prihvata ponude i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, troškove i sl.
10. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će se u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda te će ponuditelji o istoj biti obaviješteni pisanim putem.
11. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete javnog natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon otvaranja ponuda ili ako ponuditelj čija je ponuda prihvaćena odustane od ponude ili ne potpiše kupoprodajni ugovor u roku određenom odlukom o prihvatu ponude, gubi pravo na povrat jamčevine.
12. Ponuditeljima, čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će biti vraćena, bez prava na kamate, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
13. S odabranim ponuditeljem zaključit će se kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
14. Kupoprodajni ugovor može sadržavati odredbe o različitim vrstama osiguranja plaćanja kupoprodajne cijene i ispunjenja obveza iz kupoprodajnog ugovora (uvjetovanje pristanka na uknjižbu, bankarska garancija, hipoteka, zadužnica i sl.).
15. Kupac je dužan platiti cjelokupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Pravo vlasništva kupac može upisati u zemljišnu knjigu nakon što plati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene i eventualnih zakonskih zateznih kamata. Grad Karlovac ima pravo jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s isplatom kupoprodajne cijene.
16. U slučaju raskida kupoprodajnog ugovora kupac nema pravo na povrat jamčevine, niti pravo na zakonske zatezne kamate na kupoprodajnu cijenu od dana uplate do dana povrata kupoprodajne cijene kupcu.
17. Dodatne obavijesti o natječaju mogu se dobiti na adresi iz točke 8., u sobi broj 59 i na broj  telefona: 047/628-177.