Natječaj za dodjelu nekretnine na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Karlovac

Rok prijave, bez obzira na način dostave, moraju biti zaprimljene u prijemnoj pisarnici gradske uprave Grada Karlovca najkasnije do 29. siječnja 2021. godine do 15 sati.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana