Natječaj za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Karlovac

Prijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene u prijemnoj pisarnici gradske uprave Grada Karlovca najkasnije do 16. prosinca 2022. godine do 15:00 sati. 
Dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se na internetskim stranicama Grada Karlovca www.karlovac.hr.
U papirnatom obliku može se podići u Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove I upravljanje imovinom, Banjavčićeva 9, soba 50, radnim danom od 7 do 15 sati.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana