Javni uvid u predmet izdavanja građevinske dozvole - rekonstrukcija gradskih ulica u Zvijezdi

Uvid u spis 14. 5. u 9 sati.
REPUBLIKA HRVATSKA
Karlovačka županija
Grad Karlovac
Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000048
URBROJ: 2133/01-05/03-18-0002
Karlovac, 02.05.2018.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD KARLOVAC , HR-47000 Karlovac, Banjavčićeva 9

- dostavlja se
1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:rekonstrukciju prometnica i dijela infrastrukture u "Zvijezdi" (Karlovac, "Zvijezda") čiji je obuhvat zahvata u katastarskoj općini Karlovac II na slijedećim katastarskim česticama, odnosno ulicama:
1081 (Ulica G. Ninskog i Samostanska ulica),
1037 (Ulica F. Prešerna),
997, 1080 i 1250 (Haulikova ulica),
1125 i 1259 (Ulica I. Mažuranića),
1171/1 (Ulica M. Gambona),
1059 i 1058 (Ulica F. K. Frankopana),
1136 (Ulica A. Šenoe),
1276 i 1249 (Ulica J. Križanića),
1114 (Tijesna ulica),
1285/1 i 1171/2 (Ulica Đ. Bencetića),
1161/1 (Ulica A. Lukšića),
1106 (Ulica I. G. Kovačića),
1088 (Ulica Matice Hrvatske),
1005 i 1006 (Ulica I. Šimunića),
4238/2 (Ruski put),
1143 i 1013 (Ulica I. Kukuljevića),
1269, 1082, 994 i 995 (Ulica I. Banjavčića),
1275 (Ulica A. Cesarca),
996 i 1025 (Ulica  V. Karasa),  
1233 i 1123 (Ulica kralja Tomislava),
4239 (Ulica S. Radića),
1086 (Ulica P. Miškine),
1174 (Ulica Lj. Jonkea),
4219/2 (Ulica J. Draškovića).
2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.05.2018 u 9:00 sati, na lokaciji: Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca u Karlovcu, Trg bana Josipa Jelačića 1, I kat / soba br. 26.
3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.