Javni uvid u predmet izdavanja građevinske dozvole - rekonstrukcija gradskih ulica u Zvijezdi DOPUNA

Uvid u spis predmeta 18. 6. 2018 u 9:00 sati.
REPUBLIKA HRVATSKA
Karlovačka županija
Grad Karlovac
Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000048
URBROJ: 2133/01-05/03-18-0005
Karlovac, 30.05.2018.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta - dopuna javnog poziva od 02.05.2018. godine
GRAD KARLOVAC , HR-47000 Karlovac, Banjavčićeva 9

- dostavlja se
1. Pozivamo Vas na naknadni uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju prometnica i dijela infrastrukture u "Zvijezdi" (Karlovac, "Zvijezda") čiji je obuhvat zahvata u katastarskoj općini Karlovac II na slijedećim katastarskim česticama, odnosno ulicama:
1081 (Ulica G. Ninskog i Samostanska ulica), 1037, 1036/1 (Ulica F. Prešerna), 997, 1080 i 1250 (Haulikova ulica), 1125 i 1259 (Ulica I. Mažuranića), 1171/1 (Ulica M. Gambona), 1059 i 1058 (Ulica F. K. Frankopana), 1136 (Ulica A. Šenoe), 1276 i 1249 (Ulica J. Križanića),
1114 (Tijesna ulica), 1285/1, 1171/2, 1173/1 (Ulica Đ. Bencetića), 1161/1 (Ulica A. Lukšića), 1106 (Ulica I. G. Kovačića), 1088 (Ulica Matice Hrvatske), 1005 i 1006 (Ulica I. Šimunića), 4238/2 (Ruski put), 1143 i 1013 (Ulica I. Kukuljevića), 1269, 1082, 994 i 995 (Ulica I. Banjavčića), 1275, 1286/2 (Ulica A. Cesarca), 996 i 1025 (Ulica  V. Karasa), 1233 i 1123 (Ulica kralja Tomislava), 4239 (Ulica S. Radića),
1086, 1087 (Ulica P. Miškine), 1174 (Ulica Lj. Jonkea), 4219/2, 4219/1 (Ulica J. Draškovića), 1084/1, 1085/1 (Trg J. J. Strossmayera)
1074, 1077, 1078 (Trg bana J. Jelačića)
2. Naknadni uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. 06.2018 u 09:00 sati, na lokaciji: Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca u Karlovcu, Trg bana Josipa Jelačića 1, I kat / soba br. 26.
3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.katastarske čestice označene podebljanim otiskom su naknadno dodane u popis ulica u obuhvatu zahvata u odnosu na javni poziv od 02.05.201