Javni poziv za prikupljanje ponuda radi kupnje stanova na području Grada Karlovca

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 370-03/19-01/06
URBROJ: 2133/01-10-02/07-19-2
Karlovac, 29.08.2019. godine           
                                                                                      
Na temelju Odluke gradonačelnika KLASA: 370-03/19-01/06, URBROJ: 2133/01-10-02/07-19-1 od dana 26. kolovoza 2019. godine Grad Karlovac raspisuje sljedeći
 JAVNI POZIV
za prikupljanje pisanih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Karlovca
 
1.         Pozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da Gradu Karlovcu, kao potencijalnom kupcu, dostave ponude za prodaju garsonijera  i  jednosobnih  stanova na području Grada Karlovca.
 
2.         Stan ponuđen na prodaju treba ispunjavati slijedeće uvjete:
-           mora biti smješten na području Grada Karlovca te mora biti primjeren za stanovanje;        
-           objekt u kojem se nalazi ponuđeni stan mora biti izgrađen u skladu s važećim propisima i imati uporabnu dozvolu;
-           vlasništvo stana u zemljišnoj knjizi mora biti uknjiženo za korist ponuditelja;
-           ponuđeni stan ne smije biti opterećen nikakvim pravima u korist trećih osoba; uknjiženim ili neuknjiženim u zemljišne knjige ili druge javne evidencije;
-           mora imati važeći energetski certifikat.
3.         Pisana ponuda treba sadržavati:
-           podatke o vlasniku stana: ime i prezime (za pravne osobe - tvrtku), OIB, kontakt broj telefona/mobilnog telefona i/ili e-adresu.
-           presliku rješenja o upisu u odgovarajući registarski upisnik za pravne osobe, odnosno presliku osobne iskaznice za fizičke osobe
-           podatke o stanu: adresu stana, kat, površinu stana, prostorije od kojih se stan sastoji sa sporednim dijelovima (spremište i slično), način grijanja, podatak ima li lift u zgradi, godinu izgradnje zgrade, energetski certifikat, izvadak iz zemljišne knjige, cijenu po m2 stana i ukupnu cijenu stana.
4.         Ponude  s  dokumentacijom  iz  članka  3.  ovog  javnog   poziva   dostavljaju   se   u zan orenim omotnicama s naznakom "PONUDA NA JAVNI POZIV RADI KUPNJE STANA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA - NE OTVARATI", na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za imvinsko pravne poslove i upraljanje imovinom, Ulica Ivana Banjavčića 9,  47 000 Karlovac.
5.         Rok za dostavljanje ponuda je 13. rujna 2019. godine. Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Grad Karlovac može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe postupka kupnje stanova, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
6.         Nakon otvaranja ponuda, ponuditelji, koji uđu u uži izbor, bit će o toj činjenici obaviješteni te će biti izvršen očevid na licu mjesta kako bi se utvrdilo stanje predmetnog stana, izvršila procjena vrijednosti istog od strane ovlaštenog sudskog vještaka i eventualno sklapanje ugovora o kupoprodaji rečenog stana.
7.         Grad Karlovac zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu pristiglu na javni poziv i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu nastalu ponuditeljima.
8.         Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi iz točke 4., soba broj 49 A, na broj telefona 628-146 ili na adresi elektroničke pošte mario.pavlacic@karlovac.hr.