Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Karlovca

REPUBLIKA  HRVATSKA
KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
GRAD KARLOVAC 
KLASA: 370-03/18-01/07
URBROJ: 2133/01-10-02/01-18-3                                        
Karlovac, dana 3. svibnja 2018. godine                    
Na temelju Odluke gradonačelnika KLASA: 370-03/18-01/07, URBROJ: 2133/01-10-02/01-18-2 od dana 30. travnja 2018. godine Grad Karlovac raspisuje sljedeći
 JAVNI POZIV
za prikupljanje pisanih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Karlovca
 
1. Pozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da Gradu Karlovcu, kao potencijalnom kupcu, dostave ponude za prodaju garsonijera i  jednosobnih stanova na području Grada Karlovca. 
2. Stan ponuđen na prodaju treba ispunjavati slijedeće uvjete:
- mora biti smješten na području Grada Karlovca te mora biti primjeren za tanovanje
- objekt u kojem se nalazi ponuđeni stan mora biti izgrađen u skladu s važećim propisima i imati uporabnu dozvolu
- vlasništvo stana u zemljišnoj knjizi mora biti uknjiženo za korist ponuditelja
- ponuđeni stan ne smije biti opterećen nikakvim pravima u korist trećih osoba uknjiženim ili neuknjiženim u zemljišne knjige ili druge javne evidencije
- mora imati važeći energetski certifikat
3. Pisana ponuda treba sadržavati:
-  podatke o vlasniku stana: ime i prezime (za pravne osobe - tvrtku), OIB, te kontakt broj telefona/mobilnog telefona;
-  presliku rješenja o upisu u odgovarajući registarski upisnik za pravne osobe, odnosno presliku osobne iskaznice za fizičke osobe;
 - podatke o stanu: adresu stana, kat, površinu stana, prostorije od kojih se stan sastoji sa sporednim dijelovima (spremište i slično), način grijanja, da li ima lift u zgradi, godinu izgradnje zgrade, energetski certifikat, izvadak iz zemljišne knjige te cijenu po m2 stana i ukupnu cijenu stana
4. Ponude s dokumentacijom iz članka 3. ovog javnog poziva dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom
PONUDA NA JAVNI POZIV RADI KUPNJE STANA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA – NE OTVARATI ", na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, Ivana Banjavčića 9,  47 000 Karlovac. 
5. Rok za dostavljanje ponuda je 25. svibnja 2018. godine. Ukoliko Grad Karlovac do navedenog datuma ne zaprimi dovoljan broj ponuda, kojima će ostvariti svoje potrebe za kupnju stanova na području Grada Karlovca, a u svrhu stambenog zbrinjavanja u skladu s Pravilnikom o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca, Grad Karlovac će nastaviti prikupljati ponude do 8. lipnja 2018. godine. 
. Nakon otvaranja ponuda, ponuditelji, koji uđu u uži izbor, bit će o toj činjenici obaviješteni te će biti izvršen očevid na licu mjesta kako bi se utvrdilo stanje predmetnog stana, izvršila procjena vrijednosti istog od strane ovlaštenog sudskog vještaka i eventualno sklapanje ugovora o kupoprodaji rečenog stana. 
7. Grad Karlovac zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu pristiglu na javni poziv i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu nastalu ponuditeljima. 
8.  Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi iz točke 4., soba broj 59, ili na broj telefona 628-177.