Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Karlovca

Rok kanidiranja 16. siječnja 2018. godine. 
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Karlovca koje se osniva u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u gradu Karlovcu.