Javni poziv za predlaganje kandidata Programskog vijeća Male scene

Rok prijave 20. 4. 2016.
Na temelju točke 5. Pravilnika o upravljanju, korištenju i radu Male scene Hrvatskog doma u Karlovcu od 24. veljače 2016. godine , Grad Karlovac raspisuje
JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Programskog vijeća Male scene Hrvatskog doma
Grad Karlovac poziva udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, koje djeluju na području grada Karlovca najmanje godinu dana do dana objave ovog javnog poziva, Savjet mladih grada Karlovca, neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih da predlože kandidate za članove Programskog vijeća Male scene Hrvatskog doma u Karlovcu.
Pravo prijave na javni poziv za predlaganja kandidata za članove Programskog vijeća Male scene Hrvatskog doma nemaju članovi Upravitelja Male scene Hrvatskog doma (Savez udruga KAoperativa, Jurja Haulika 22, Karlovac).
Programsko vijeće će se imenovati na rok do 31. prosinca 2016. godine.
Prava i obveze Programskog vijeća Male scene Hrvatskog doma definirani su odredbama Pravilnika o upravljanju, korištenju i radu Male scene Hrvatskog doma od 24. veljače 2016. godine i isti osobito obuhvaćaju davanje suglasnosti i nadzor nad provođenjem programa, koji će se odvijati na Maloj sceni Hrvatskog doma te koordinaciju i promociju aktivnosti koje će se za mlade i ostale korisnike pružati u prostorima Male scene Hrvatskog doma.
Programsko vijeće ima 5 članova, od kojih je jedan član predstavnik upravitelja, jedan član je predstavnik Grada Karlovca i tri člana, koji će se izabrati temeljem ovog javnog poziva.
Prijava kandidata za člana Programskog vijeća Male scene Hrvatskog doma obavezno mora sadržavati:
-naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, odnosno popis mladih koji čine neformalnu skupinu mladih; Izvadak iz Registra udruga (ukoliko je primjenjivo)
-podatke o kandidatu (ime i prezime, dan mjesec, godina i mjesto rođenja, adresa prebivališta ili boravišta na području grada Karlovca)
-životopis kandidata
-uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci,  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
-obrazloženje prijedloga iz kojeg je vidljivo zbog čega se kandidat predlaže
-potpis i pečat ovlaštene osobe predlagatelja, a ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih prijedlog potpisuje najmanje 20 mladih
Prijave s dokumentacijom iz točke 6. ovog javnog poziva se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „PRIJAVA ZA ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA MALE SCENE HRVATSKOG DOMA U KARLOVCU“, na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Banjavčićeva 9, 47 000 Karlovac.
Rok za dostavljanje prijava je 20. travnja 2016. godine do 12.00 sati, u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca bez obzira na način dostave.
Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune prijave.
Na temelju pristiglih prijava, gradonačelnik Grad Karlovca imenovat će u Programsko vijeće Male scene Hrvatskog doma tri izabrana člana, a na temelju ocjene životopisa i dosadašnjeg iskustva u radu s mladima i za mlade.
Dodatne obavijesti o predmetnom javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona 628180 ili zatražiti putem mail adrese: davorka.radovic@karlovac.hr