Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva u 2021. godini

Rok prijave do 30. studenog 2021. godine, a odobravaju se do navedenog roka odnosno do utroška sredstava predviđenih Proračunom Grada Karlovca za tekuću godinu.   
I UVODNE NAPOMENE
Potpore male vrijednosti subjektima malog gospodarstva na području Grada Karlovca u 2021. godini dodjeljuju se u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine, o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi), Programom razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za tekuću godinu, Proračunom Grada Karlovca za tekuću godinu i Pravilnikom o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 7/2021). 
II KORISNICI POTPORA
Korisnici potpora mogu biti mikro (do 10 zaposlenih) i mali (do 50 zaposlenih) poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge, udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva - OPG-i (samo za obavljanje turističke djelatnosti) ili građani (fizičke osobe u slobodnom zanimanju), koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
posluju i imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području Grada Karlovca, a obrtnici i fizičke osobe i prebivalište, te čija je lokacija ulaganja na području grada Karlovca, koji imaju registriranu prihvatljivu djelatnost (NKD) propisanu za pojedine mjere iz ovog Pravilnika, imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,
imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno na puno radno vrijeme (40 sati tjedno), imaju podmirene obveze prema zaposlenicima, u skladu su s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi), imaju podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Karlovcu i tvrtkama u vlasništvu Grada, koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Karlovca unatrag tri (3) godine, koji su već realizirali troškove ulaganja za koje se traži potpora unutar tekuće godine, a za početnike i/ili prethodne godine. 
Za potporu se ne mogu kandidirati, odnosno zahtjevi se neće razmatrati ukoliko ga podnesu:
podnositelji, poduzetnici početnici koji traže potporu za istovjetnu djelatnost koju su prethodno imali registriranu te su odjavili njeno obavljanje unatrag dvije (2) godine i u istoj bili zaposleni i evidentirani kao obveznici uplate doprinosa, podnositelji koji su poslovni subjekt prenijeli na drugu osobu do dvije (2) godine unazad, podnositelji koji su u razdoblju od protekle tri fiskalne godine ostvarili potpore u ukupnom iznosu većem od propisanih 200.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno koji nisu u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Uredbe Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljena i o izmjeni uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi, podnositelji koji su koristili potpore za proizvodne i IT djelatnosti iz Programa poticanja poduzetništva Grada Karlovca unatrag dvije (2) godine a nemaju barem 1 zaposlenog više na puno radno vrijeme u odnosu na prethodnu prijavu, podnositelji koji u korištenju nekih od mjera Grada Karlovca iz dosadašnjih programa nisu postupali u skladu s ugovornim obvezama i na taj način narušili iskazano povjerenje, podnositelji fizičke osobe koji nemaju registriranu gospodarsku djelatnost osim turističkih vodiča koji traže potporu za edukaciju za područje Grada Karlovca i Karlovačke županije.
III VRSTE POTPORA
Potpore koje će Grad Karlovac sukladno planiranim sredstvima u Gradskom proračunu i usvojenim Programom razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2021. godinu dodjeljivati su:
Mjera 1: Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
Mjera 2: Potpora za jačanje konkurentnosti poduzetnika
Mjera 3: Potpora za subvenciju kamata na kredite
Mjera 4: Potpora poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima, izložbama i predavanjima te promociju i brendiranje proizvoda i usluga
Mjera 5: Potpora za edukaciju poduzetnika
Mjera 6: Potpora za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora
Mjera 7: Potpora za nabavu dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme
Prihvatljive aktivnosti (troškovi) za sve mjere, maksimalni iznosi pojedinih vrsta potpora, te potrebna dokumentacija propisani su Pravilnikom o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca koji je objavljen na službenoj web stranici Grada Karlovca https://www.karlovac.hr/gospodarstvo/poduzetnistvo-57/57.
IV PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELA SREDSTAVA
Zahtjevi za dodjelu potpore podnose se isključivo putem on-line prijave na poveznici https://potpore-poduzetnici.karlovac.hr do 30. studenog 2021. godine, a odobravaju se do navedenog roka odnosno do utroška sredstava predviđenih Proračunom Grada Karlovca za tekuću godinu.   
V INFORMACIJE O POTPORAMA
Informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Grada Karlovca, Trg bana J. Jelačića 1, 47000 Karlovac, na broj telefona 047/628 181 ili putem e-pošte na: potpore-poduzetnistvo@karlovac.hr
           
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana