Javni poziv z auvid u predmet izdavanja građevinske dozvole - Heineken Hrvatska d.o.o.

Uvid u spis 22. 11. 2019. u 08:30 sati.
REPUBLIKA HRVATSKA
Karlovačka županija
Grad Karlovac
Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000104
URBROJ: 2133/01-05/05-19-0006
Karlovac, 07.11.2019.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta HEINEKEN HRVATSKA d.o.o., HR-47000 Karlovac, Dubovac 22
- dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), 3.b skupine rekonstrukcija energetskog napajanjana postojećoj građevnoj čestici 205 k.o. Karlovac II (Karlovac, Dubovac 22).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  22.11.2019 u 08:30 sati, na lokaciji – Trg J. Jelačića 1, soba br. 31.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.