Javni poziv na uvid u predmet izdavanja građevinske dozvole - mrtvačnica na vojnom groblju

Uvid u spis 8. 6. 2018. u 10 sati.
REPUBLIKA HRVATSKA
Karlovačka županija
Grad Karlovac
Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000028
URBROJ: 2133/01-05/03-18-0003
Karlovac, 21.05.2018.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD KARLOVAC , HR-47000 Karlovac, Banjavčićeva 9

- dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine javne namjene - mrtvačnica na Vojnom groblju,na građevnoj čestici k.č. br. 1754 k.o. Karlovac II (Karlovac, Vojno groblje).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  08.06.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca u Karlovcu, Trg bana Josipa Jelačića 1, I kat / soba br. 26.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.