Javni natječaj za sufinanciranja ugradnje sustava internih i sekundarnih vodomjera u višestambenim zgradama na području grada Karlovca

prijave se primaju do 8. 5. 2017.
Prijave moraju biti zaprimljene u Pisarnicu Grada Karlovca najkasnije do 8. 5. 2017. godine u 15:00 sati, bez obzira na način dostave.