Javni natječaj za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Karlovac

Rok prijava 24. kolovoz 2018. godine do 12:00 sati.
Grad Karlovac raspisuje javni natječaj za dodjelu nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Grada Karlovca na korištenje udrugama koje provode programe i projekte od interesa za Grad Karlovac na rok od pet (5) godina.