e-Usluge

Kućni ljubimci

Pronađite izgubljenog ljubimca

Više informacija o tome saznajte na udomimekarlovac.hr
Na stranicama GALERIJE možete pogledati slike pasa koji traže svog vlasnika ili su napušteni i čekaju novog vlasnika.

Grad Karlovac s nekoliko odluka propisuje uvjete i načine držanja kućnih ljubimaca na području grada. Upozoravamo, kazne za zanemarivanje i nanošenje boli životinjama vrlo su visoke. Ukoliko niste u mogućnosti pravilno skrbiti o životinji, nemojte ju uzimati u vlasništvo. Ljubav prema životinjama možete iskazati i pomažući kao volonteri. Ukoliko ste vlasnik (posjednik) životinje, dužni ste o njoj brinuti 24 sata.

ODLUKA O UVJETIMA DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA U GRADU KARLOVCU
DOZVOLJENE LOKACIJE ZA PSE BEZ POVODNIKA + IZMJENA ODLUKE  (grafički prikaz)
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU
ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTINJA
IZJAVA O POSJEDOVANJU NESTERILIZIRANOG / NEKASTRIRANOG PSA I/ILI MAČKE

Sklonište za pse
Grad Karlovac ima četverogodišnji ugovor s tvrtkom CRPK d.o.o., sklopljen na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu za poslove skloništa za životinje. Poslovi Skloništa obuhvaćaju: zaprimanje dojava, hvatanje životinja, veterinarsku obradu pasa i mačaka nepoznatog vlasnika, smještaj pasa i mačaka, kastraciju mačaka, cijepljenje protiv bjesnoće, mikročipiranje, eutanaziju i zbrinjavanje lešina pasa i mačaka za koje se nije našla nijedna osoba koja bi je preuzela kao odgovorni vlasnik, te usluge skupljanja napuštenih i izgubljenih ostalih životinja.

Udruge
Grad Karlovac sufinancira i sudjeluje u programima i projektima udruga usmjerenih na zaštitu i zbrinjavanje životinja koji obuhvaćaju područja skrbi i zaštite zdravlja napuštenih i izgubljenih životinja, kontrole populacije, edukacije, manifestacije, akcije i promotivne materijale kojima je cilj razvijanje svijesti javnosti, a osobito mladih, o zaštiti i odgovornom držanju životinja.
Podizanjem svijesti građana osobnim primjerom te kroz edukacije i akcije o odgovornom udomljavanju, te oglašavanjem i traženjem udomitelja putem elektroničkih i ostalih medija, spašeno je puno životinja. Bez volontera koji skrbe o napuštenim, nezbrinutim, bolesnim i  ozlijeđenim životinjama velik dio bi prebrzo završio svoj životni put. Grad Karlovac surađuje i pomaže u provođenju programa udruga Udomi me Karlovac, Mijau-Karlovac te Kinološkim športskim klubom. Posredstvom Udruge Udomi me Karlovac u zadnjih sedam godina udomljeno je preko 400 pasa i 20-tak mačaka većina iz samog Skloništa, no dio je putem dojave građana zbrinut direktno s ulice. Udruga Mijau-Karlovac brine isključivo o slobodnoživućim mačkama. Lociranjem skupina mačaka, te liječenjem i sterilizacijama uspostavili su populaciju zdravih slobodnoživućih mačaka. Zdrave i označene mačke hrane volonteri te one i dalje vrše deratizaciju grada ne izazivajući negodovanje građana zbog straha od zaraza ili groznih prizora gladnih i iscrpljenih mačaka s mačićima. Uz to su uvijek spremni pomoći građanima u pronalaženju novog vlasnika ili savjetom o brizi za mačke.

Sklonište za pse
Centar za razvoj poljoprivrede i trgovinu poljoprivrednim proizvodima d.o.o. Karlovac
Mostanje 49
Utinja 12 (SKLONIŠTE)

email: skloniste@crpk.hr
web: www.crpk.hr

Udruga “Najbolji prijatelj”
facebook
 
Udruga Udomi me
https://www.udomimekarlovac.hr/


Udruga Mijau

web: https://hr-hr.facebook.com/Udruga-Mijau-Karlovac-107670139314151/
email: mijau-karlovac@net.hr

Iz Zakona o zaštiti životinja izdvajamo:

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca
Članak 51.
(1) Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama.
(2) Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja. (3) Zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.
(4) Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.
5) Uvjete i način držanja kućnih ljubimaca iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.
Kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca
Članak 52.
(1) Vlasnici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom.
(2) Vlasnici iz stavka 1. ovoga članka moraju zbrinuti mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca.
(3) Ako vlasnici kućnih ljubimaca sami ne žele zbrinuti mladunčad kućnih ljubimaca, snose troškove njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije.
(4) Ako vlasnici kućnih ljubimaca ne zbrinjavaju mladunčad kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor po utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog ljubimca, vlasniku može odrediti mjeru trajne sterilizacije kućnog ljubimca, a na trošak vlasnika.
(5) Ako se na području pojedinih jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave utvrdi veliki broj napuštenih pasa, način i financiranje kontrole razmnožavanja napuštenih pasa na tom području naredbom može propisati ministar.
Odgoj i školovanje kućnih ljubimaca
Članak 53.
(1) Vlasnik kućnog ljubimca mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje kućnog ljubimca osigurati da životinja nije opasna za okolinu.
(2) Uvjete i način držanja opasnih pasa pravilnikom propisuje ministar.
Uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji
Članak 54.
(1) Uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o registraciji uzgoja koje donosi nadležno tijelo.
(2) Uzgajivači kućnih ljubimaca radi donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka moraju osigurati način držanja kućnih ljubimaca u skladu s njihovim potrebama i skrb o njima te ispunjavati uvjete glede objekata u kojima su smješteni kućni ljubimci.
(3) Uzgajivači kućnih ljubimaca moraju biti osposobljeni za njihovo držanje i uzgoj s obzirom na hranidbu, njegu, ponašanje i prepoznavanje stanja bolesti i stresa u životinja te uvjete prijevoza životinja ili osigurati osposobljenost osoblja koje skrbi o kućnim ljubimcima, a ako se uzgajivači samostalno ne skrbe o njima.
(4) Nadležno tijelo vodi upisnik uzgoja iz stavka 1. ovoga članka te ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Ispisano: 5. veljače 2018. 21 Zakon o zaštiti životinja NN 102/17 – na snazi od 26.10.2017.
(5) Način držanja kućnih ljubimaca i uvjete za objekte u skladu sa stavkom 2. ovoga članka te osposobljenost iz stavka 3. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.
Posjed pasa i mačaka
Članak 55.
(1) Posjednik koji drži više od devet pasa ili mačaka starijih od šest mjeseci u svrhu udomljavanja mora udovoljiti uvjetima iz članka 61. ovoga Zakona u odnosu na uvjete držanja pasa odnosno mačaka i skrb o njima.
(2) Posjednik iz stavka 1. ovoga članka može u svrhu udomljavanja držati samo pse odnosno mačke koje mu je povjerilo na čuvanje sklonište, s kojim ima sklopljen ugovor o tome, a sklonište osigurava označavanje pasa i mačaka te sterilizaciju, vodi propisane evidencije i oglašava pse te mačke u svrhu udomljavanja, a slobodno živuće mačke vraća u prvobitno stanište.
(3) Posjednik iz stavka 1. ovoga članka koji drži više od 20 životinja iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati uvjetima iz članka 61. ovoga Zakona te biti odobren kao sklonište.
Privremeni smještaj kućnih ljubimaca
Članak 56.
(1) Objekte za privremeni smještaj kućnih ljubimaca u kojima se životinje ostavljaju na čuvanje i skrb o trošku vlasnika može osnovati pravna ili fizička osoba.
(2) Osoblje u objektima iz stavka 1. ovoga članka mora biti osposobljeno za skrb o životinjama ili posjedovati jednako vrijedno iskustvo odnosno znanje o držanju i skrbi za životinje.
3) Objekti iz stavka 1. ovoga članka ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o udovoljavanju uvjetima koje donosi nadležno tijelo.
(4) Udovoljavanje uvjetima objekata iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje stručno povjerenstvo, koje pruža stručnu pomoć radi donošenja rješenja iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Nadležno tijelo vodi upisnik objekata iz stavka 1. ovoga članka te ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama.
(6) Uvjete za objekte iz stavka 1. ovoga članka i osposobljenost osoblja iz stavka 2. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.
 
Opasni psi

Pravilnik o opasnim psima (NN br. 117/08).

Označavanje kućnih ljubimaca
Na temelju Zakona o veterinarstvu (NN br. 82/13 i 148/13) i Pravilnika o označavanju pasa (NN br. 72/10) psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja.