e-Usluge

Komunalno i prometno redarstvo

Odsjek redarstva prvenstveno obavlja poslove vezane za provođenje komunalnog reda i poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.
Odsjekom upravlja voditelj, a odsjek se sastoji od komunalnog redarstva, prometnog redarstva i poljoprivrednog redarstva.

Radno vrijeme sa strankama je svaki dan od 08:00 do 15:00 sati.
Dežurni telefon: 047/ 628-222
Email: komunalno-redarstvo@karlovac.hr
Privremena adresa: Trg hrvatskih branitelja 2, 1.kat, prostorije tvrtke Inkasator d.o.o.

Komunalno redarstvo:
Komunalnog redarstvo obavlja nadzor nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu i drugih odluka Gradskog Vijeća, vezanih uz komunalno gospodarstvo, ali i niza drugih propisa.
Nadležnosti i ovlasti komunalnog redarstva:

 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa o držanju kućnih ljubimaca,
 • obavljanje nadzora nad davanjem javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Karlovca na korištenje za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (kioska, montažnih objekata, pokretnih naprava, ugostiteljskih terasa, štandova, reklamnih i drugih naprava) i nad korištenjem javnih površina za druge svrhe,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuju nerazvrstane ceste,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa stavljenih u nadležnost jedinica lokalne samouprave, kojima se uređuje građevinska inspekcija,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga jedinice lokalne samouprave,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita od buke u djelokrugu jedinica lokalne samouprave,

Što nije u nadležnosti komunalnog redara:

 • kršenje javnog reda i mira
 • kućni red i drugi odnosi između suvlasnika stanova u višestambenim zgradama,
 • građenje čvrstih objekata,
 • sporovi između vlasnika susjednih parcela (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode i sl.)

 

Prometno redarstvo:
Prometno redarstvo obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu, a time i povećanja kvalitete života građana Grada Karlovca.
Aktivnosti prometnog redarstva uglavnom su usmjerene na sam centar grada sa naglaskom na nadzor nad parkiranim vozilima na mjestima rezerviranim za vozila osoba sa invaliditetom, na pješačkim prijelazima, pješačkim stazama, javnim prolazima, autobusnim stajalištima te na mjestima za vozila dostave.
Prometno redarstvo izdaje i nalog za premještanje nepropisno parkiranog vozila, što izvršava  tvrtka Mladost d.o.o. koja upravlja Pauk službom.
Prometni redari mogu izdavati prekršajni nalog, odnosno naplaćivati novčanu kaznu u visini od 30 do 90 eura za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo.
Prometni redari su u organizaciji Policijske akademije iz Zagreba, osposobljeni iz područja sigurnosti cestovnog prometa, taktike i metodike postupanja u nadzoru i upravljanju prometom na cestama, prekršajne odgovornosti, kao i osnova komunikacijske kulture.

ODLUKE U KOJIMA JE DANA NADLEŽNOST POSTUPANJA KOMUNALNOM REDARSTVU:

 1. ODLUKA O KOMUNALNOM REDU  GGK 6/19
 2. ODLUKA O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA  GGK  19/17 i 07/19
 3. ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA   GGK 02/14
 4. ODLUKA O ZAKUPU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA ZA REZERVIRANA PARKIRALIŠNA MJESTA  GGK 06/12
 5. ODLUKA O PREMJEŠTANJU, BLOKIRANJU I UKLANJNJANJU VOZILA S JAVNIH POVRŠINA I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA KARLOVCA GGK 06/20
 6. ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP I NA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH  POVRŠINA I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA KARLOVCA GGK 6/19, 10/22
 7. ODLUKA O KUĆNIM LJUBIMACIMA NAPUŠTENIM ILI IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA GGK 05/18
 8. ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA, NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA GGK 7/20

 

ZAKONI U KOJIMA JE DANA NADLEŽNOST POSTUPANJA KOMUNALNOM REDARSTVU :

 1. ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (NN 68/18I 110/18)
 2. ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTINJA (NN 102/17,32/19)
 3. ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE (NN 30/09, 55/13, 153/13 I41/16, 114/18, 14/21)
 4. ZAKON O GOSPODARENJU OTPADOM (NN 84/21)
 5. ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI (NN 153/13)
 6. ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)
 7. ZAKON O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA (NN 14/19)
 8. ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20,126/21)
 9. ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (NN br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)
 10. ZAKON O CESTAMA ( NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23 )

 

POSTUPOVNI ZAKONI ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA KOMUNALNOG REDARSTVA:

 1. ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU (NN 49/07, 110/21)
 2. PREKRŠAJNI ZAKON ( NN107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22 )
 3. ZAKON O JAVNOJ NABAVI ( NN 120/16, 114/22)
 4. PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE (GGK 03/17)

 

ZAKONI KOJI SE ODNOSE NA RAD PROMETNOG REDARSTVA: 

 1. ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (NN  67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)
 2.  PREKRŠAJNI ZAKON (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22) 
 3. ZAKON O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ( NN 68/18, 02/20, 46/20, 47/20 )