Najčešća pitanja

Što je Glasnik Grada Karlovca i što sadrži?

Glasnik Grada Karlovca je službeno glasilo kojim se osigurava javnost rada tijela mjesne samouprave, odnosno Grada Karlovca, te informiranost građana o radu Grada. Sadrži program, odluke, zaključke i druge akte koje donose Gradsko vijeće i gradonačelnik. Objavljuje se na web stranicama Grada Karlovca, a izdaje nakon svake sjednice Gradskog vijeća. Više ...

Tko može i pod kojim uvjetima pratiti sjednice Gradskog vijeća?

Osim gradskih vijećnika i novinara sjednice Gradskog vijeća su javne i uz prethodnu najavu mogu im prisustvovati zainteresirani građani. Potrebno se najaviti u Upravni odjel za opće poslove na telefon 628-119.

Koliko vijećnika ima Gradsko vijeće?

25. Više...

Imamo li vijeće nacionalnih manjina?

Grad Karlovac ima Vijeće srpske nacionalne manjine, Vijeće bosanske nacionalne manjine i predstavnika slovenske nacionalne manjine, izabrane na lokalnim izborima. Više...

Kada se održavaju sjednice Gradskog vijeća?

Po potrebi.

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika