Glasnik 6 / 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA str.
 
46. ZAKLJUČAK o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Karlovca za razdoblje 01. srpnja – 31. prosinca 2021. godine                     231.
47. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2021. godinu                                           231.
48. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja „ŠRC Korana“                                       417.
49. ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Karlovca            444.
50. ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima odobravanja oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa u pojedinačnim slučajevima                   450.
51. ODLUKA o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o  odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti: Izgradnja parkirališta ŠSD Mladost, ev.broj: 137/22                                                 452.
52. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Karlovca za 2021. godinu   452.
53. ODLUKA o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Karlovca za 2022. godinu      481.
54. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Strategije razvoja Većeg urbanog područja Karlovac 2019.-2027.“           499.
55. ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja                                                                            499.
56. ODLUKA o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Karlovca                                           507.
57. ODLUKA o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Karlovca        512.
58. ODLUKA o suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Muzeja grada Karlovca,                       514.
59. ZAKLJUČAK o prihvaćaju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini       514.
60. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Karlovca u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu      529.
61. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa razvoja i sigurnosti prometa u 2021. godini      535.
62. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2021. godini i namjenskom utrošku sredstava Proračuna spomeničke rente za 2021. godinu                                         538.
63. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2021. godinu                               541.
64. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2021. godinu                                   557.
65. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2021. godinu                                              572.
66. ZAKLJUČAK o usvajanju Programa zaštite divljači „Grad Karlovac“ za gospodarsko razdoblje 01.travnja 2021. do 31.ožujka 2031.godine                                               582.
67. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedenim programima u području socijalne skrbi, zdravstva i međugeneracijske solidarnosti u 2021.godini                                         766.
68. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2021.godinu          766.
69. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o školstvu za 2021.godinu                                                     776.
70. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Karlovca za 2021. godinu               776.
71. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Karlovca za 2022. godinu               776.
72. RJEŠENJE o imenovanju Mosta 129. brigade HV Karlovac                                                        777.
73. RJEŠENJE o imenovanju Šetališta Karlovačke građanske garde                                               777.
74. RJEŠENJE o imenovanju Šetnice dobrovoljnih darivatelja krvi                                                   778.
75. RJEŠENJE o imenovanju Perivoja Leonarda – Lene Šoštarića                                                   778.
                                                                                                                                                                                                            GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
76. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na odluku o cijeni vodnih usluga                             779.                      
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana