Glasnik 19 / 2022

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                          str.
 
269. ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli viška prihoda za 2021. godinu     1753.
 
270. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Mekušje-II.A etapa (2.18.A)“      1758.
 
271. ODLUKA  o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Karlovca     1774.
 
272. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu     1780.
 
273. ODLUKA o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Karlovca za 2023. godinu  2045.
 
274. PRVE IZMJENE I DOPUNE Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Karlovca za trogodišnji period (2022.-2024.)     2065.
 
275. DRUGE IZMJENE  I DOPUNE  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini      2066.
 
276. DRUGE IZMJENE I DOPUNE  Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2022. godinu         2068.
                                                                                           
277. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2022. godinu           2068.
 
278. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2022. godinu            2074.
 
279. TREĆE IZMJENE I DOPUNE  Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu       2075.
 
280. TREĆE IZMJENE I DOPUNE  Programa subvencija troškova stanovanja i ostalih oblika socijalne pomoći za 2022. godinu       2076.
 
281. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa financiranja zaštite od požara u 2022. godini        2078.
 
282. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini           2079.

283. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini         2087.
 
284. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini                2088.
 
285. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2022. godini             2091.
 
286. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa upravljanja objektima u vlasništvu grada u 2022. godini            2092.
 
287. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Karlovca za 2022. godinu               2094.
 
288. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja turizma na području grada Karlovca za 2022.godinu         2095.
 
289. TREĆE IZMJENE Programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2022. godinu        2096.
 
290. ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu         2097.
 
291. ODLUKA o suglasnosti za  prijavu i provedbu projektnog prijedloga INnovative FInancing solutions for climate planning of REsilient and carbon neutral living areas – INFIRE  koji će se prijaviti u okviru Programa suradnje Interreg Euro-MED            2099.
 
292. ODLUKA  o odobravanju provedbe postupka nabave za uslugu održavanja javne rasvjete           2099.
 
293. ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2022. godinu           2100.
 
294. ODLUKA  o razrješenju i imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”     2101.
 
295. ZAKLJUČAK   o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta “Zorin dom”       2102.
                                                                                                                                                                                               
 
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
 
296. ODLUKA  o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka         2103.
 
297. UGOVOR o financiranju gradnje dodatne prometne trake        2104.
  
298. UGOVOR  o financiranju gradnje prilaza            2105.