Glasnik 15 /2022

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA                                                                                                                                                          str.
 
220. ZAKLJUČAK o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Karlovca za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 2022. godine    1441.
221. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  o izvršenju proračuna Grada Karlovca  za 2022. godinu      1441.
222. ODLUKA  o  prihvaćanju Dvogodišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Karlovca (eng. Sustainable Energy and Climate. Action Plan - SECAP)     1628.
223. ODLUKA  o izradi Urbanističkog plana uređenja ''Poslovna zona Mekušje - II.A etapa (2.18.A)''      1659.
224. ODLUKA  o  provedbi postupka nabave za dobavu i ugradnju fotonaponskih ćelija koja će se provesti u okviru Programa „Energija i klimatske  promjene“        1664.
225. ODLUKA  o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda      1664.
226. ODLUKA  o povećanju temeljenog kapitala trgovačkog društva GeotermiKA za energetiku d.o.o. Karlovac       1666.
227. ODLUKA  o provedbi postupka  nabave izvođenja radova obnove na kulturnom dobru zgrade na adresi Gornja Gaza 3, Karlovac          1666.
228. ODLUKA o provedbi postupka  nabave izvođenja radova obnove na kulturnom dobru zgrade gradske uprave, Trg bana J. Jelačića 7, Karlovac      1667.
229. ODLUKA  o provedbi postupka  nabave izvođenja radova obnove na kulturnom dobru zgrade Gradskog muzeja, Trg J. J .Strossmayera 7, Karlovac       1667.
230. ODLUKA  o provedbi postupka  nabave izvođenja radova obnove na kulturnom dobru zgrade Hrvatskog doma, Ul. F. Kurelca 4, Karlovac       1668.
231. ODLUKA  o provedbi postupka  nabave izvođenja radova obnove na kulturnom dobru zgrade KAMOD, Ul. J. Kraša 2, Karlovac       1669.
232. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave radova na izgradnji dječjeg igrališta Hrnetić     1669.
233. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave radova na sanaciji odlagališta otpada Ilovac – izgradnja kazete, I. faza     1670.
234. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave radova na energetskoj obnovi zgrade Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca, Gažanski trg 11, Karlovac     1670.
235. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave radova na rekonstrukciji ulice Naselja Marka Marulića 10 – 10f      1671.
236. ZAKLJUČAK  o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Četiri rijeke za 2021./2022. pedagošku godinu     1672.
237. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Karlovac za 2021./2022. pedagošku godinu      1672.
238. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja i za utvrđivanje liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Karlovca   1673.
239. RJEŠENJE za odobrenje prekoračenja najviše dopuštene razine buke na manifestaciji „#BeActive Night“ Karlovačkoj športskoj zajednici Karlovac      1674.
                                                                                                                               

GRADONAČELNIK
GRADA KARLOVCA
 
240. ODLUKA o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području grada Karlovca za školsku godinu 2022./2023.     1675.
241. ODLUKA o izmjeni Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja na području grada Karlovca u dječjim vrtićima kojima osnivač nije Grad Karlovac za 2022. godinu     1676.
242. ODLUKA o Drugim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022. godinu      1676.
243. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranjedjelatnosti dadilja na području grada Karlovca      1677.
244.ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za spomen-ploče, skulpture, spomenike i sakralna obilježja     1677.
  
 
OSTALO
URED GRADONAČELNIKA
 
245. ODLUKA o visini i isplati novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane dužnosnika Grada Karlovca     1679.
 

DOPUNA
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA                                                                                                                                                            str.
 
 
223. ODLUKA  o izradi Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Mekušje – II. A etapa (2.18.A)“ – grafički prikaz obuhvata Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Mekušje – II. A etapa (2.18.A)“       1681.
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana