Glasik 2 / 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA str.
4. ODLUKA o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Karlovca 4.
5. ODLUKA o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca 4.
6. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu 5.
7. ODLUKA o djelomičnom stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana „Luščić“ 6.
8. ODLUKA o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Luščić 2“ 9.
9. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Luščić-centar“ 27.
10. ODLUKA o provedbi postupka nabave radova na uređenju okoliša Smičiklasova 56.
11. ODLUKA o suglasnosti za prijavu na javni natječaj i provedbu projekta "Energetska obnova zgrade Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca" u okviru Javnog natječaja za energetsku obnovu kulturne baštine (EnU-9/21) 57.
12. ODLUKA o pokretanju postupka javne nabave za Radove na asfaltiranju makadam prometnica grada Karlovca 58.
13. ODLUKA o pokretanju postupka javne nabave na uređenju nogometnog stadiona Branko Čavlović Čavlek 58.
14. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima na području Grada Karlovca 59.
15. ODLUKA o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Karlovca 60.
16. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske Knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ 61.
17. ODLUKA o pripremi projektnih prijedloga i prijavi na javni poziv Fonda solidarnosti 61.
18. ODLUKA o oslobađanju od plaćanja dijela participacije roditelja/skrbnika – korisnika usluga u dječjim vrtićima na području grada Karlovca 62.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
19. PLAN savjetovanja s javnošću u 2022. godini 63.
20. ODLUKA o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Karlovca 65.
21. ODLUKA o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja na području grada Karlovca u dječjim vrtićima kojima osnivač nije Grad Karlovac za 2022. godinu 66.
22. ODLUKA o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta u 2022. godini 67.
23. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva nad predavanjem uz prezentaciju borbene akcije „Gusar“ („Maslenica“) 68.
24. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva Memorijalnog turnira Nebojša Parežanin Pržo 69.