Glasnik 8 / 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA Str.
44. GODIŠNJE IZVJEŠĆE o izvršavanju proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu 164.
45. ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja 288.
46. ODLUKA o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu 289.
47. PRVE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2021. godinu 296.
48. RJEŠENJE o korištenju sredstava proračuna za povrat Hrvatskim vodama 443.
49. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća Gradonačelnika o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Karlovca za razdoblje 01.01.-15.03.2021. 443.
50. STATUTARNA ODLUKA o sedmim izmjenama i dopunama Statuta Grada Karlovca 443.
51. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini 444.
52. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini 452.
53. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini 453.
54. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanje komunalne infrastrukture u 2021. godini 453.
55. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa upravljanja objektima u vlasništvu grada u 2021. godini 458.
56. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno – povijesne cjeline u 2021. godini 460.
57. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2021. godinu 461.
58. PRVE IZMJENE I DOPUNE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2021. godinu 462.
59. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu 463
60. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2021. godinu 464.
61. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2021.godinu 464.
62. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2021. godinu 466.
63. PRVE IZMJENE PROGRAMA poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2021. godinu 467.
64. PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2021. godinu 468.
65. ODLUKA o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Karlovca za 2021. godinu 468.
66. ODLUKA o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca 486..
67. ODLUKA o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca 493.
68. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja ŠRC Korana 498.
69. ODLUKA o odlaganju građevnog otpada koji sadrži azbest 504.
70. ODLUKA o utvrđivanju lokacije za kupanje i trajanju sezone kupanja na gradskom kupalištu „Foginovo“ 504.
71. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave radova za izgradnju nogostupa u Splitskoj Ulici 504.
72. ODLUKA o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Karlovca 505.
73. ODLUKA o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju provedbe projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora u 2021. godini 513.
74. ODLUKA o ustupanju obavljanja poslova reklamiranja i oglašavanja na javnim površinama i zemljištima u vlasništvu Grada Karlovca 513.
75. ODLUKA o osnivanju „Poduzetničke zone Selce - Karlovac“ 514.
76. ODLUKA o suglasnosti za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje projekata ulaganja u objekte dječjeg vrtića, koji će se pripremiti u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini objavljen od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, aktivnost A 788018 – Provedba mjera demografske politike 520.
77.ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2021. godinu 520.
78. ODLUKA o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Karlovca 521.
79. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta Muzeja grada Karlovca 522.
80. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2020. Godini 532.
81. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite okoliša u 2020. godini 537.
82. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja u 2020. godini 539.
83. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa energetske učinkovitosti u 2020. godini 541.
84. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješće o realizaciji Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2020. godinu 544.
85. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješće o realizaciji Programa razvoja i sigurnosti prometa za 2020. godinu 558.
86. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješće o realizaciji Programa održavanja objekata u vlasništvu grada Karlovca za 2020. godinu 561.
87. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Provedbenog programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2020. godinu 564.  
88. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2020. Godinu 580.
89. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2020. Godinu 589.
90. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2020. godini i namjenskom utrošku sredstava Proračuna spomeničke rente
za 2020. godinu 603.
91. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješće o provedenim programima u području socijalne skrbi, zdravstva i međugeneracijske solidarnosti u 2020. godini 605.
92. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2020. godinu 616.
93. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o školstvu za 2020. godinu 623.
94. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” za 2020. godinu 627.
95. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja Karlovac za 2020. godinu 628.
96. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog kazališta “Zorin dom” za 2020. godinu 628.
97. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih grada Karlovca za 2020.godinu 628.
98. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Karlovca u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 629.
99. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca za 2020. godinu 632.
100. RJEŠENJE o imenovanju školskih odbora osnovnih škola Grada Karlovca 633.
101. ODLUKA o dodatnim mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Karlovca za razdoblje travanj-svibanj 2021. godine 634.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
102. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Grada Karlovca za 2020. godinu 636..
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana