Glasnik 4 / 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA  str.
18. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine  21.
19. STATUTARNA ODLUKA o šestim izmjenama i dopunama Statuta Grada Karlovca          21.
20. POSLOVNIČKA ODLUKA o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća grada Karlovca 25.
21. PROGRAM korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca u 2021. godini             27.
22. ODLUKA o kreditnom zaduženju Grada Karlovca          28.
23. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja Luščić – centar      29.
24. ODLUKA o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca     36.
25. ODLUKA o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Karlovca za razdoblje od 2021. do 2027. godine  39.
26. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na nekretnini oznake k.č.br. 955/1 k.o. Gornje Mekušje    111.
27. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na nekretnini oznake k.č.br. 1343/1 k.o. Vukmanićki Cerovac   111.
28. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave radova za rekonstrukciju i dogradnju kina Edison    112.
29. ODLUKA o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Četiri rijeke     113.
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
30. PRAVILNIK o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Karlovcu  114.
31. ODLUKA o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja na području grada Karlovca u dječjim vrtićima kojima osnivač nije Grad Karlovac za 2021. godinu    120.
32. ODLUKA o donošenju Plana nabave Grada Karlovca za 2021. godinu   121.
33. ODLUKU o subvencioniranju kamata na kredite poduzetnicima sa sjedištem i prebivalištem na području Grada Karlovca za tekuću likvidnost – program „ Subvencija kamata za tekuću likvidnost 2021.“   121.
34. ZAKLJUČAK o donošenju Godišnjeg programa mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere Zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Grada Karlovca za 2021. godinu      123.
 
OSTALO
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
35. ZAKLJUČAK o postavljanju privremenog zastupnika        124.       
 
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana