Glasnik 18 / 2021.

GLASNIK GRADA KARLOVCA     str.
225. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2021.godinu 1303.
226. ODLUKA o usvajanju Plana razvoja grada Karlovca za razdoblje od 2021. - 2030. godine 1304.
227. ODLUKA o suglasnosti za pripremu, prijavu i provedbu projektnog prijedloga „Korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja u gradu Karlovcu – GEO coNnEcT“ 1352.
228.ODLUKA o suglasnosti za prijavu i provedbu projektnog prijedloga na otvoreni poziv koji će se pripremati u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“ sufinanciranog iz financijskog mehanizma EPG-a 1352.
229.ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na nekretnini oznake k.č. br. 304/2 k.o. Popović Brdo 1353.
230. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva na Grad Karlovac nekretnine označene kao k.č. br. 1996/2, površine 13576 m2, k.o. Karlovac II. 1354.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
231. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva kvalifikacijskih utakmica UEFA U-19 1354.
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
232. ZAKLJUČAK o imenovanju privremenog zastupnika za Herman Mokole 1355.
233. ZAKLJUČAK o imenovanju privremenog zastupnika za Marijana Mokole rođ. Badurina 1356.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana