Glasnik 15 / 2021

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA str.
152. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Gradonačelnika grada Karlovca za razdoblje 01. siječnja 2021. godine do 30.lipnja 2021. godine 750.
153. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2021. godinu 750.
154. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Čistoća d.o.o. za 2020. godinu 912.
155. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva GeotermiKA d.o.o. za 2020. godinu 912.
156. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Gradska toplana d.o.o. za 2020. godinu 913..
157. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o. za 2020. godinu 913.
158. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Inkasator d.o.o. za 2020. godinu 913.
159. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Mladost d.o.o. za 2020. godinu 914.
160. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2020. godinu 914.
161. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Zelenilo d.o.o. za 2020. godinu 914.
162. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2020. godinu 915.
163. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC za 2020. godinu 915.
164. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Karlovac za 2020./2021. pedagošku godinu 916.
165. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Četiri rijeke za 2020./2021. pedagošku godinu 916.
166. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačke športske zajednice u 2020. godini 916.
167. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture u 2020. godini 917.
168. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala GeotermiKA za energetiku d.o.o. 917.
169. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Groblje Velika Švarča“ 918.
170. ODLUKA o naknadi za korištenje odlagališta komunalnog otpada Ilovac u Karlovcu 932.
171. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Karlovca 932.
172. ODLUKA o izboru najpovoljnijih ponuda na javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca 933.
173. ODLUKA o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Karlovca - Revizija I. 934.
174. ODLUKA o dodjeli potpora male vrijednosti za isplatu pomoći za ublažavanje posljedica prirodne nepogode (mraza) u 2021.godini 935.
175. ODLUKA o suglasnosti za prijavu i provedbu projektnog prijedloga na otvoreni poziv koji će se pripremiti u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 936.
176. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Karlovca za razdoblje lipanj-rujan 2021. godine 937.
177. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Selce-Karlovac 937.
178. PROGRAM rada Savjeta mladih grada Karlovca za 2021. Godinu 944.
179. ODLUKA o suglasnosti za prijavu i provedbu projektnog prijedloga Dječji vrtić i jaslice Rečica 944.
180. ODLUKA o promjeni naziva ustanove Gradski muzej Karlovac 961.
181. ODLUKA o suglasnosti na potpuni tekst Statuta Muzeja grada Karlovca 961.
182. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca 971.
183. RJEŠENJE za odobrenje postavljanja štanda za prodaju voća na zahtjev stranke Juraj Primorec Korde 971.
184. RJEŠENJE o preimenovanju naziva mosta na rijeci Korani u „Most specijalne jedinice policije GROM“ 972.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
185. ODLUKA o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Karlovca za 2021. godinu 973.
186. ODLUKU o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području grada Karlovca za školsku godinu 2021./2022. 973.
187. ODLUKA o proširenju terase 974. 
188. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva odigravanja međunarodne utakmice A ženskih reprezentacija Hrvatske i Italije 994.
189. ODLUKA o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Karlovca za mandatno razdoblje 2021. – 2125. godine
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana