Glasnik 12 / 2021

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA   str.
113. RJEŠENJE o izboru Mandatno – imunitetne komisije 718.
114. IZVJEŠĆE Mandatno – imunitetne komisije 718.
115. RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 721.
116. RJEŠENJE o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Karlovca 721.
117. RJEŠENJE o izbor prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Karlovca 722.
118. RJEŠENJE o izbor drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Karlovca 722.
119. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik 723
120. RJEŠENJE o imenovanju Odora za financije, gradski proračun i gradsku imovinu 723.
121. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Karlovca 724.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
122. ODLUKA o organizaciji manifestacije „Dani piva Karlovac“ 2021. godine 725.
123. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Organizacijskog odbora za organizaciju manifestacije „Dani piva Karlovac“ 2021. godine 726.
124. ODLUKA o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Karlovca 727.
125. ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine u 2021. godini 728.
126. RJEŠENJE o odobrenju korištenja sredstava Proračuna Grada Karlovca za 2021. godinu trgovačkom društvu Geotermika za energetiku d.o.o. 730.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana